Posturi vacante

 

Funcţii vacante Data limită de depunere
a documentelor
Lista persoanelor
admiși la interviu
Data
interviului
Rezultatele
concursul
Șef Secție anesteziologie - 1 27 iunie 2018      
Șef secție chirurgie
hepatobiliopancreatică - 1
27 iunie 2018      
Medic statician - 1 30 iunie 2018      
Medic epidemiolog - 1  1 iunie 2018 Ion Vlas 04/06/2018 Ion Vlas
Felcer laborant in Secția morfapatologie  30 iunie 2018      
Medic de laborator (microbiolog) - 1 30 iunie 2018      
Medic oftalmolog - 1 30 iunie 2018      
Medic reumatolog - 1 30 iunie 2018      
Medic endoscopist - 1 30 iunie 2018      
Medic perfuziolog - 2 30 iunie 2018      
Medic dietician - 1 30 iunie 2018      
Medic anesteziolog-reanimatolog - 35 30 iunie 2018      
Specialist în achiziții publice - 1 30 iunie 2018      
Specialist s. protocol comunicare
și secretariat
 – 1
30 iunie 2018      
Medic endoscopist - 1 1 iunie 2018 Valerii Țiganu 04/06/2018 Valerii Țiganu
Brancardieri - 10, infirmieri - 5        

* Interviurile vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău str. N. Testemițanu 29, sala de conferințe nr. 2.

** Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatului selecției dosarelor sau în cazul nepromovării concursului, la sediul IMSP SCR str. Testemițanu, 29, în biroul secției resurse umane incepînd cu ora 8⁰⁰ pînă la 17⁰⁰, pauza 12⁰⁰- 13⁰⁰.


Arhiva posturi vacante.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Șef Secție anesteziologie – 1
 • Șef secție chirurgie hepatobiliopancreatică - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: organizarea activităţii secţiei în conformitate cu cerinţele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate a instituţiei.

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern,
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Grad științific (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • Organizează şi răspunde de activitatea secţiei, a colaboratorilor din subordine, monitorizează activitatea asistentei medicale superioare din secţie.
 • Monitorizează si evaluează activitatea medicală desfasurată in secţie, intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului angajat in sectie si le comunica conducerii spitalului
 • Propune stimulări sau sancțiuni discipinare,
 • Coordoneaza si indruma activitatea medicilor rezidenti.
 • Informează sistematic medicii despre stocurile de medicamente din farmacie, medicamentele noi, incompatibilităţi şi interacţiuni medicamentoase, cazurile de încălcare a regulilor de prescriere şi administrare a medicamentelor precum şi conlucrarea cu tot personalul medical vizînd consumul raţional al medicamentelor;
 • Controleaza si raspunde de intocmirea corecta a documentelor medicale inclusiv din sistemul SIAMMS, statistice, completa a foilor de observatie clinica, stabileste momentul externarii bolnavilor
 • Efecuează controlul calităţii procesului curativ-diagnostic îndeplinit. Vizitarea zilnică a pacienţilor spitalizaţi.
 • Implementează și coordonează activitatea de asigurare cu produse farmaceutice și parafarmaceutice secția. Anual evaluează necesarul de medicamente pentru anul viitor, conform sortimentului solicitat.
 • Participă la inventarierea anuală a medicamentelor, articolelor de uz medical și al altor valori materiale din secție.
 • Efectuează controlul asupra utilizării raţionale a utilajului medical, medicamentelor, inventarului, instrumentelor, a energiei electrice, apei, căldurii şi altor resurse costisitoare, necesare activităţii.
 • Elaboreaza la nivelul sectiei planul anual de achizitii publice cu privire la procurarea de echipamente medicale,medicamente, materiale sanitare, necesarul parafarmaceutic si raspunde de cantitatea nesesarului solicitat.
 • Exercită controlul sistematic asupra respectării displicinei de muncă şi obligaţiilor funcţionale de către subalterni, controleaza permanent comportamentul personalului sectiei si tinuta de lucru al acestuia
 • Îndeplineste orice alte sarcini la solicitarea managerului spitalului cu privire la situatii fortuite aparute la nivelul spitalului, execută sarcini specifice controlului managerial intern şi a unui sistem financiar şi eficient, în limita competenţei sale.

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative relevante pentru activitate pe specialitate.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 27 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic statistician - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţie: Efectuarea auditului codificării datelor clinice, la nivel de instituție, prin verificarea datelor codificate în comparație cu datele din fișele medicale ale pacienților din staționar și respectarea regulilor de codificare clinică.

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern,
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Grad științific (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Evaluarea fișelor medicale ale pacienților externați din secțiile clinice, în scopul efectuării auditului codifiării diagnosticilor și procedurilor în conformitate cu prevederile Regulamentului DGR
 • Colectează și prelucrează și verifica auditul codificării datelor clinice și statistice la nivel de instituție
 • Monitorizează indicilor statistici ce țin de activitatea subdiviziunilor spitalului
 • Pregătirea, prelucrarea informațiilor statistice și întocmirea dărilor de seamă nr.30-san, anexa nr.1 la nr.30-san, nr.55-san, nr.16-san
 • Îndeplinește alte sarcini stabilite de superiori, în limita pregătirii sale profesionale.

Competențe profesionale:

 • Cunoaște și aplică corect CIM-10. Lista tabelare de proceduri, varianta Australiană.
 • Posedă cunoștințe terotice și practice în aplicarea clasificatorului Internațional al Maladiilor, ed. 10
 • Cunoaște și palică în practică sistemul APDRG în Moldova

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință: 

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic epidemiolog - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei:organizarea şi realizarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor intraspitaliceşti, maladiilor infecţioase şi parazitare

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern,
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Grad științific (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Evaluarea respectării regimului sanitaro-antiepidemic în toate secţiile spitalului cu utilizarea metodelor de laborator şi înaintarea propunerilor, orientate la ameliorarea situaţiei sanitaro-igienice şi antiepidemice.
 • Perfecţionarea sistemului de supraveghere epidemiologică, organizînd şi urmărind identificarea, declararea, înregistrarea, colectarea, analiza, interpretarea şi desiminarea datelor legate de infecţiile nosocomiale.
 • Efectuarea diagnosticului epidemiologic, care include analiza epidemiologică retrospectivă şi operativă a morbidităţii prin IN şi a eficienţei măsurilor antiepidemice.
 • Studierea particularităţilor epidemiologice ale IN din cadrul IMSP SCR.
 • Realizarea măsurilor stipulate în programul de prevenire şi control a IN.
 • Planificarea şi organizarea procesului de evaluare a respectării regimului sanitaro-igienic, antiepidemic, efectuării măsurilor de profilaxie şi combatere a infecţiilor septico-purulente nosocomiale în instituţie.
 • Studierea particularităţilor apariţiei infecţiilor septico-purulente nosocomiale la pacienţi de profil chirurgical cu organizarea efectuării măsurilor sanitaro-antiepidemice orientate la prevenirea apariţiei lor.
 • Efectuarea anchetei emidemiologice în cazul apariţiei IN, stabilind factorii cauzali şi programele specifice de măsuri de control.
 • Colaborarea cu şefii secţiilor în metodologiile specifice de prevenire şi control a IN.
 • Verificarea respectării normelor de igienă spitalicească, igienă a produselor alimentare, igienă personală, normelor de sterilizare şi menţinerea sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile.
 • Analiza şi recomandarea modului de folosire a dezinfectanţilor şi antisepticelor autorizate.
 • Va supraveghea in permanenta folosirea corecta a substantelor dezinfectante si de curatenie
 • Îndeplinește alte sarcini stabilite de superiori, în limita pregătirii sale profesionale.

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare, aprobat prin HG nr.663 din 23/07/2010, Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, Strategiei Naționale de Sănătate Publică, Politicii Naționale de Sănătate.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Felcer laborant în Secția morfopatologie - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Aptitudini şi abilităţi: capacitati de coordonare, spirit de observatie si analiza, tact si atentie in munca cu oamenii, adaptabilitate, rezistenta la efort si stress, tendinta spre dezvoltare profesionala continua, reactie rapida la diferite situatii profesionale, organizare si coordonare a activitatilor, primirea rapida a deciziilor competenta profesionala, orientare catre performanta si rezultate, atat individuale cat si la nivel de echipa.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • titular a unei diplome de studii medii speciale, eliberate conform legislaţiei Republicii,
 • experienţă de lucru în domeniu
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Perfecționări curente în domeniul de specialitate (preferențial)
 • cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • cunoașterea limbii ruse (preferențial)
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Preia materialele provenite de pe secții, urmărind corectitudinea datelor de pe biletinele de analiză cât și de pe recipient
 • Verifică sau execută dacă este cazul, fixarea pieselor histopatologice primite,
 • Pregătește instrumentarul și materialele necesare prelevării pieselor
 • Participă la prelevarea pieselor histopatologice provenite de la pacienți cât și de la alte necropsii,
 • Realizează fixarea materialului prelevat
 • Realizează dezhidratarea pieselor prelevate, precum și schimbarea reactivilor urmărind realizarea unei dezhidratări corespunzătoare,
 • Efectuează degresarea în xelen a peselor prelevate,
 • Efectuează includerea în parafină a pieselor, secționarea la microtom a blocurilor rezultate, precum și colorarea și montarea secțiunilor obținute,
 • Prepară reactivii și coloranții necesari, verificând în permanent starea acestora și schimarea lor când aceștia își pierd proprietățile chimice,
 • Înregistrează și întocmește buletinul histopatologic,
 • Dacă este nevoie participă împreună cu medical și autopsierul în sala de necropsii,
 • Depozitează lamele în histotecă,caută lamele în histotecă la solicitarea medicului, pune la loc blocurile de lame în histotecă care au fost returnate de la pacienți
 • Clasează și arhivează buletinele histopatologice,
 • Respectarea termenilor de analize şi prezentare a rezultatelor;
 • Supraveghează și aplică corect procedura pentru Gestionarea deșeurilor
 • Supravegherea lucrului infirmierelor.
 • Respectarea disciplinei de muncă, regimului antiepidemic, securităţii muncii.
 • Cunoasterea calculatorului (nivel mediu sau avansat).
 • Alte sarcini și responsabilități specificate în atribuțiile de funcție.

Programul de lucru​:

 • Programul zilnic de lucru – 6 ore- zilnic – 32 de ore saptaminal

Bibliografie de referință:

 • cunoaşterea Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legii Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, ordinului Ministerului Sănătăţii al RM nr. 235 din 09.06.2008 “Despre implementarea în practica medicală a Standardelor de diagnostic şi tratament”, Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, Standardului de ramură 42.21.2-85 “Sterilizarea şi dezinfectarea articolelor medicale. Metode, mijloace, regimuri, Codului de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic aprobat prin GH nr. 192 din data 24/03/2017

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic de laborator (microbiolog) - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Efectuarea investigaţiilor de laborator, conform indicaţiilor clar formulate, determinând volumul şi metoda raţională de investigaţii;
 • Consultarea medicilor de alte specialităţi în problemele diagnosticului de laborator.
 • Informarea medicului curant, epidemiologului, administraţiei despre izolarea microflorei patogene.
 • Identificarea microorganismele prin metodele clasice (teste biochimice) si metode moderne – spectrometria de masa pentru culturi monomicrobiene
 • Efectuarea antibiograma prin metoda clasica si automata
 • Testarea si raportarea tipurilor de rezistenta bacteriana la antibiotice si identificarea de concentratii minime inhibitorii (CMI) pentru antibioticele testate
 • Cultivarea si testarea diferitelor specii de fungi si dermatofiti cu realizarea antifungigramei pentru un diagnostic micologic complet
 • Prelucrarea probelelor de hemoculturi aerobe si anaerobe pe recipiente specifice pediatrice si de adulti cu incubare automata pe sistem BACTEC cu raportare de rezultat intermediar la 72 de ore si rezultat final la 7 zile. Efectuam subculturi aerobe si anaerobe pentru o identificare completa a microorganismelor implicate in infectiile sistemice
 • Efectuarea cercetarilor bacteriologice în vederea diagnosticului corect a maladiilor bacteriene, depistării germinilor patogeni în materialul patologic
 • Observarea, monitorizarea şi identificarea microorganismelor;
 • Urmărirea de microorganisme intr-o gama de medii;
 • Monitorizarea şi evaluarea probelor de la o gamă largă de surse;
 • Folosirea corectă și argumentată a metodelor de identificare, inclusiv tehnici moleculare, la probele de testare;
 • Planificarea și implimentarea metodelor de a preveni răspândirea bolilor;
 • Cunoașterea software de specialitate pentru a realiza cercetarea; gestionarea şi supravegherea activităţii de laborator.

Competență practică în:

 • Investigatii sanitato-bacteriologice.
 • Investigatii bacteriologice a biosubstratelor (urina, frotiu din plagi, faringe, nas, urechi, ochi, sputa).
 • Sange la sterilitate.
 • Dizbioza vaginala.
 • Investigatii bacteriologice la ciuperci.
 • Investigarea bacteriologică a eliminărilor biologice la flora patogenă
 • Procesarea produselor pentru culturi microbiene: uroculturi, coproculturi, hemoculturi, exudate, lichid din punctii, LCR, secretii din diverse zone
 • Utilizarea mediilor de cultura preturnate avand calitati biochimice si de pH controlate si certificate de producator

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, sau în servicii cu 24 ore conform programului de muncă stabilit.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic oftalmolog - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital în secția oftlamologie
 • Participarea în echipa operatorie la intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi sub îngrijirea lui, potrivit indicatiilor si programului stabilit de seful sectiei;
 • Este responsabil de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în fişa de observaţie a bolnavului;
 • Examinarea zilnică a bolnavilor şi fixarea în fişa de observaţie despre evoluţia stării sănătăţii, explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul indicat, la externare întocmeşte epicriza;
 • Controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijire a bolnavilor desfasurata de personalul mediu si auxiliar sanitar cu care lucreaza;
 • Răspunde prompt la toate solicitarile de urgenta si la consultatiile din aceeasi sectie si altesectii si colaboreaza cu toti medicii din sectiile si laboratoarele din spital, in interesul unei cat mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor;
 • Alte responsabilități specificate în atribuțiile de funcție, care le execută în limita competenței sale.

Competențe profesionale

 • Stabilirea diagnosticului şi tratamentul pacienţilor cu afecțiuni oftalmologice (prelucrarea plăgilor penetrante a globului ocular, plagile anexe globului ocular)
 • Acordarea asistenței medicale de urgență în caz de combustii, corpi străini intraoculari.
 • Cunoaște și implimentează tehnici de diagnostic și investigații:
  • biomicroscopia,
  • oftalmoscopia,
  • examenul fundului de ochi,
  • examinarea în coerență optică,
  • perimetria computerizata,
  • biometria ABSC,
  • USG,
  • calcul de artefac, etc.
 • Efecuarea intervențiilor chirurgicale ale afecțiunilor globului ocular și a anexelor la indicații urgente.

Programul zilnic de lucru​:

 • în servicii cu 24 ore conform programului de muncă stabilit.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic reumatolog - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital în secția reumatologie
 • Examinarea zilnică a bolnavilor şi fixarea în fişa de observaţie despre evoluţia stării sănătăţii, explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul indicat, la externare întocmeşte epicriza;
 • Controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijire a bolnavilor desfasurata de personalul mediu si auxiliar sanitar cu care lucreaza;
 • Răspunde prompt la toate solicitarile de urgenta si la consultatiile din aceeasi sectie si altesectii si colaboreaza cu toti medicii din sectiile si laboratoarele din spital, in interesul unei cat mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor;
 • Alte responsabilități specificate în atribuțiile de funcție, care le execută în limita competenței sale.

Competențe profesionale

 • Stabilirea diagnosticului şi tratamentul pacienţilor cu afecțiuni reumatice;
 • Efectuarea de punctii/infiltratii articulare la necesitate cu extragere a lichidului sinovial;
 • Administrarea intra-articular și peri-articular a preparatelor;
 • Efectuarea blocadelor para-vertebrale;
 • Posedarea metodei testelor de determinare a insuficienței funcției articulare.

Programul zilnic de lucru​:

 • în servicii cu 24 ore conform programului de muncă stabilit.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic endoscopist - 1

Perioada de aplicare: 21 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Efectuarea investigaţiilor endoscopice, conform indicaţiilor clar formulate, determinînd volumul şi metoda raţională de investigaţii;
 • Asigura implementarea si dezvoltarea tehnicilor de interventie minim invaziva realizate endoscopic, interventii ce reprezinta o alternativa eficienta din punct de vedere medical si economic.
 • Competență practică în interventiile endoscopice:
  • Interventii endoscopice in patologia digestiva superioara si inferioara;
  • Interventii endoscopice in patologia biliara;
  • Interventii endoscopice in patologia pancreatica;
  • Fibroesofagogastroduodenoscopia;
  • Fibrocolonoscopia;
  • Rectocolonoscopia
  • Ecocardiografia
  • Dopplerografie
    
 • Descifrarea examenului endoscopic al pacienţilor cu patologie suspectată și discutarea cazurilor complicate de diagnostic, întroducerea metodilor noi de investigații.
 • Întocmirea obligatorie şi detaliată a protocoalelor investigaţiilor şi înregistrarea lor în fişa de ambulator cu formularea concliziei, inclusiv şi cea preliminară, pentru concretizarea diagnosticului final.
 • Realizeaza manopere de investigatie medicala si terapeutice (interventionale).

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, sau în servicii cu 24 ore conform programului de muncă stabilit.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, ordinul MS nr.331 din 22.08.2007 „Cu privire la serviciul anesteziologie - reanimatologie”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative specifice.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic perfuziolog - 2

Perioada de aplicare: 21 mai - 31 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Protecţie fiziologică a miocardului în operaţiile cu circulaţie extracorporală;
 • Organizarea şi asigurarea operatiilor cu circulatie extracorporala, ECMO, hemofiltratre, cellsaver, vizînd aprecierea corectă a investigaţiilor paraclinice şi selectarea celor mai efective metode de investigaţii şi tratament;
 • Asigura efectuarea circulatiei extracorporale in timpul interventiilor chirurgicale pe cord deschis si vase magistrale, cu mentinerea fluxului sanguin sistemic , oxigenarea si ventilarea pacientului, reglarea temperaturii;
 • Abilitatea de a lua masuri cu caracter planic si urgent in caz de situatii ce pun in pericol viata si sanatatea a pacientului in timpul CEC;
 • Planificarea si prognozarea utilizarii rationale a consumabililor medicale si medicamentelor pacientilor;
 • Efectuarea calculilor si parametrilor CEC (debit perfuzional,BSA), selectarea marimii canulelor, diametrul tuburilor;
 • Selectarea si realizarea tehnica a protecției miocardului adecvate;
 • Realizarea reinfuziei concentratului eritrocitar (lucrul cu cell saver);
 • Implementeaza utilizarea sângelui autolog şi autotransfuziilor în practica medicală.

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, ordinul MS nr.331 din 22.08.2007 „Cu privire la serviciul anesteziologie - reanimatologie”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative specifice.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 01 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic dietician - 1

Perioada de aplicare: 21 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Conduce, coordonează, organizează si supraveghează prepararea regimurilor alimentare profilactice si terapeutice, pentru pacienţii spitalizaţi;
 • Controlează aplicarea si respectarea normelor de igiena la recepţia, depozitarea, prelucrarea si distribuirea alimentelor;
 • Alcătuieşte regimul alimentar in funcţie de:
 1. indicaţia medicului;
 2. indicaţiile dietetice specifice fiecărei afecţiuni
 3. indicatațiile dietetice specifice fiecărei unități in parte 
 4. sau posibilități materiale / financiare
 5. numărul de porţii
 • Centralizează zilnic regimurile dietetice  prescrise pacienţilor, întocmeşte zilnic reţetarul;
 • Verifică zilnic: dieta prescrisă, orarul de masă, calitatea alimentelor şi cantitățile calculate, numărului de porţii solicitate, normelor de igienă la servire, circuitului felurilor de mâncare;
 • Calculează prin sondaj valoarea raţiei alimentare;
 • Întocmeşte zilnic centralizatorul de porţii, regimuri si suplimente pentru secţii si urmăreşte ridicarea mesei sub  semnătura reprezentanţilor acestora;
 • Asista la recepţia alimentelor primite de la furnizori si evaluează calitatea acestora  in funcţie de cerinţele caietului de sarcini si a contractelor încheiate;
 • Are dreptul de a  refuza de la furnizori  orice aliment  care nu îndeplineşte cerinţele organoleptice, de transport, igienico–sanitare;
 • Controlează modul de respectare a normelor de igiena privind transportul alimentelor;
 • Participa la efectuarea licitaţiilor in vederea achiziţiilor de alimente;
 • Întocmeşte documente de aprovizionare ritmica a Blocului Alimentar cu alimente pentru asigurarea continuităţii regimurilor igienico–dietetice;
 • Evaluează calitatea si cantitatea stocurilor de alimente existente (valabilitate, proprietăți organoleptice);
 • Alte sarcini și responsabilități specifice atribuțiilor de funcție.

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Legea nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor, Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare, Legea Nr. 113 din 18.05.2012 “Cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale privind siguranţa alimentelor “ Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative specifice.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 01 iunie 2018.