Posturi vacante

Funcții vacante IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Medic specialist - radiologie și imagistică medicală

(diagnostică funcțională), Secția diagnostic funcțional

 

1. Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

     - Respectă prevederile Protocoalelor Naţionale şi Instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor.

     - Organizează și asigură investigațiile paciențiilor la nivelul științei medicale contemporane.

     - Efectuiază controlul calității îndeplinirii metodelor de investigații.

     - Contribuie la organizarea procesului de diagnostic.

     - Implementează în activitatea secției metode noi de diagnostic.

     - Zilnic efectuiază investigații la pacienti, controlează lucrul asistențelor medicale.

     - Fixează schimbările în dinamică stării pacienților și evoluția maladiei.

     - Participă la consultațiile pacienților în secție la solicitările medicilor ordinatori,  șefilor secție sau colaboratorilor catedrelor.

     - Cunoaşterea şi întreprinderea tuturor măsurilor de protecţie personală şi a pacienţilor în   prevenirea  hepatitei virale şi HIV infecţiei.

     - Participă la conferințele clinice și clinico-morfologice, ședințe CCC, societăților medicale, congrese, simpozioane pe specialitate.

     - Informează șeful de secție, vicedirectorul medical despre schimbările alarmante stării sănătății a pacienților, despre încălcările grave a regimului intern spitalicesc, disciplinei personalului medical și a pacienților.

     - Cunoașterea și aplicarea corectă a codificării DRG.

     - Cunoașterea și aplicarea sistemului informațional SIAMS.

     - Promovarea modului sănătos de viaţă

     - Utilizarea raţională a utilajului medical, inventarului, instrumentelor din secţie, a energiei electrice, apei, căldurii şi altor resurse costisitoare, necesare activităţii.

- Îndeplinirea altor sarcini, în limita competenţei sale.

2. Tip de angajare:

- perioadă nedeterminată

3. Cerințe:

- titularul unei diplome de studii superioare de profil,

- cunoștințe de operare la calculator,

- experiența în domeniu funcției va constitui un avantaj,

4. Persoanele interesate urmează să depună personal următoarele acte:

- CV;

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii.

 Persoana de contact: Ecaterina Chianu, șef Secție în domeniul resurse umane,

                                 Tel:0 22 403-624; 0 22 403-483.


Funcții vacante IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Asistentă medicală epidemiolog, Serviciul sanitar - epidemiologic

1. Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

      - Organizează și răspunde de întreaga activitate de igienă a unității.

      - Participă la raportul de gardă al medicilor, semnalează aspectele din secție cu privire la modul de respectare a normelor de igienă și dezinfecție de către personalul medical superior, mediu si auxiliar și face propuneri pentru corectarea deficiențelor constatate.

      - Distribuirea și  evidența  materialelor și produselor parafarmaceutice, distribuite pentru curațenia în unitate.

      - Controlul sterilizării instrumentelor și măsurilor de asepsie și antisepsie, necesare prevenirii și transmiterii infecțiilor intraspitalicești.

      - Supravegherea și controlul funcționării procedurilor de sterilizare,  menținerea sterilității pentru instrumentarul și materialele care sunt supuse sterilizării.  Controlul procedurii de sterilizare de la nestril la steril.

      - Supravegherea și controlul activității blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea prepararea și distribuirea alimentelor.

      - Controlul modului de respectare a normelor de igienă și dezinfecție de către personalul din bucătărie, depozitul alimentar si face propuneri pentru corectarea deficientelor constatate.

      - Supravegherea și controlul activităților de îndepărtare și neutralizare a RAM, rezultate din activitatea medicală.

      - Supravegherea și controlul respectării în secțiile medicale și paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic și tratament pentru IAAM.

      - Analizarea informației primite din secții pentru cazurile de suspecție de IAAM și transmiterea medicului epidemiolog.

      - Supravegherea și controlul măsurilor pentru limitarea difuziunii IAAM și evitarea riscurilor identificate în focar.

      - Supravegherea și controlul programelor de dezinsecție și deratizare.

      - Face instructajul personalului mediu si auxiliar cu privire la normele de igienă si dezinfecție obligatorii pentru fiecare compartiment din unitate.

      - Participă împreună cu șeful serviciului la întocmirea necesarului de materiale și produse de igienă și dezinfecție, specificând cantitățile necesare pentru respectarea normelor de igienă și dezinfecție obligatorii.

      - Supravegherea și controlul efectuării decontaminării mediului spitalicesc prin curățenie și dezinfecție.

      - Recoltarea probelor de laborator.

      - Supravegherea asistenței medicale curativ-profilactice în IMSP SCR.

      - Participarea la monitorizarea și influența calității nutritive și igienico-sanitare a alimentelor asupra stării de sănătate a pacienților.

      - Efectuarea activităților de inspectie sanitară.

      - Aplicarea activităților de prevenire și control cu caracter de urgență în cazul unor situații de risc sau focar de IAAM.

      - Cunoasterea, implementarea și codificarea corecta a procedurilor si maladiilor în sistemul informațional SIAAMS.

      - Promovarea modului sănătos de viaţă la compartimentul profilaxiei maladiilor infecţioase.

      - Îndeplinirea altor sarcini, în limita competenței sale.

2. Tip de angajare:

- perioadă nedeterminată

3. Cerințe:

- titularul unei diplome de studii medii medicale,

- cunoștințe de operare la calculator,

- experiența în domeniu funcției va constitui un avantaj,

4. Persoanele interesate urmează să depună personal următoarele acte:

- CV;

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii.

 Persoana de contact: Ecaterina Chianu, șef Secție în domeniul resurse umane,

                                 Tel:0 22 403-624; 0 22 403-483.

 


COMISIA  DE  CONCURS

pentru ocuparea funcției vacante de

șef Departament investigații de laborator

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef Departament investigații de laborator Lozan – Tîrșu Carolina. Punctaj final de 9,6.

Persoana câștigătoare a concursului este invitată în secția resurse umane pentru încheierea unui contract individual de muncă.

 29/02/2024


COMISIA  DE  CONCURS

pentru ocuparea funcției vacante de

șef Departament inginerie biomedicală și gaze speciale

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef Departament inginerie biomedicală și gaze speciale Șchiopu Victor. Punctaj final de 9,4.

Persoana câștigătoare a concursului este invitată în secția resurse umane pentru încheierea unui contract individual de muncă.

28/02/2024COMISIA  DE  CONCURS

pentru ocuparea funcției vacante de

șef Departament gestionarea patrimoniului

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef Departament gestionarea patrimoniului Pidleac Dragoș. Punctaj final de 9,4.

Persoana câștigătoare a concursului este invitată în secția resurse umane pentru încheierea unui contract individual de muncă.

 28/02/2024

 


Anexa nr. 2

la procesul verbal nr. 1

al ședinței comisiei de concurs

șef Departament inginerie biomedicală și gaze speciale

 

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Tihon Victor

 

………….

 

…………………..

 

.........................................................

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

2

 

Șchiopu Victor

 

………….

 

…………………..

 

.........................................................

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

șef Departament gestionarea patrimoniului

 

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Negruța Cornelia

 

……………..

 

……………………..

 

.....................................................

a solicitat să fie informată despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

2

 

Pidleac Dragoș

 

……………..

 

……………………..

 

.....................................................

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

 

                                Interviul se va desfășura la data de  27/02/2024, ora:1500  în sala de conferințe

                                                                                                                                                                                                                       Anexa nr. 2

                                                                                                                                                                                                                      la procesul verbal nr. 1

                                                                                                                                                                                                                      al şedinţei comisiei de concurs


L I S T A

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

 

șef Departament investigații de laborator

 

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Lozan-Tîrșu Carolina

 

……………

 

……………………..

 

............................................................

a solicitat să fie informată despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

2

 

Verdeș Radu

 

……………

 

……………………..

 

............................................................

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

3

 

Grosu Irina

 

……………

 

……………………..

 

............................................................

a solicitat să fie informată despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

4

 

Rotari Victor

 

……………

 

……………………..

 

............................................................

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

 

                      Interviul se va desfășura la data de  28/02/2024, ora:1500  în sala de conferințe

 


                                                                                                                              ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcției  vacante

în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

 „Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr.245 din 16 martie 2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante pe durată nedeterminată:

Șef/șefă Departament investigații de laborator - 1,0 salariu,

Cerințele postului:

 • au cetățenia Republicii Moldova ;
 • au cetățenia altor state, domiciliu și permis de lucru în Republica Moldova ;
 • cunosc limba română scris și vorbit ;
 • sunt  în capacitate deplină de exercițiu ;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberată de medicul de familie sau de instituțiile abilitate ;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției ;
 • îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs și vechime în muncă de cel puțin 3 ani ;
 • studii superioare în domeniu ;
 • studii postuniversitare ;
 • categorie superioară de calificare în domeniul de specialitate ;
 • grad științific (preferențial) ;
 • cunoașterea  unei  limbi  străine: engleză, franceză, germană (preferențial) ;
 • publicații științifice în domeniul de activitate în reviste cu Impact Factor ;
 • referință de la locul anterior de muncă sau, după caz, a unui șef de clinică în specialitatea dată ;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar în secția resurse umane, care va include următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri ;
 • copia carnetului de muncă și adeverința care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate emise după data de 01/01/2019;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate;
 • curriculum vitae ;
 • referință.

Responsabilităţi specifice postului ( extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție): Șef/șefă Departament investigații de laborator.

 • capacități organizatorice și de asumare decizională;
 • capacități de planificare și de a acționa strategic;
 • capacitate de analiză,  sinteză și soluționare de probleme;
 • capacitate de muncă în echipă;
 • competență managerială: organizarea și conducerea eficientă a activităților profesionale cu personalul din subordine;
 • elaborarea planului de activitate anual al departamentului de investigații de laborator;
 • întocmirea și analizarea  informației statistice (lunar, trimestrial, semestrial, anual), cu depistarea neajunsurilor, aprecierea rezultatelor obținute;
 • prezentarea rapoartelor de activitate periodice (trimestriale, semestriale, anuale) ale departamentului;
 • analiza indicatorilor de activitate și înaintarea propunerilor pentru eficientizarea activității în secțiile din subordine, propune stimularea sau aplicarea sancțiunilor disciplinare personalului din subordine;
 • elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziționarea dispozitivelor, aparatajului și reactivelor necesare pentru activitatea departamentului;
 • verificarea utilizării raționale a reactivelor, utilajului medical, energiei electrice, apei și altor resurse costisitoare, necesare activității;
 • monitorizarea consumului și evaluarea necesarului de reactive, parafarmaceutice și de inventar  necesar pentru asigurarea actului medical în subdiviziunile de profil;
 • controlul  veridicității rezultatelor primite, siguranța testelor analitice, verifică documentația sistemului de management al calității;
 • organizează controalele externe de calitate;
 • participă în auditele interne de corespundere cu standardele SM SR EN ISO15189 întru menținerea calității serviciilor prestate;
 • acordarea suportului metodic la pregătirea pentru acreditarea instituției,
 • orientarea medicilor privind aprecierea corectă a investigațiilor paraclinice și selectarea celor mai eficiente metode de investigare;
 • organizarea instruirilor privind condițiile transportării în laborator a materialului biologic și eliberarea la timp a rezultatelor investigațiilor;
 • participă activ în grupurile de lucru, consilii, comitete organizate în cadrul instituției.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul limită de depunere a dosarului de concurs: 14 februarie 2024. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a  IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,  în zilele de  luni până vineri,  de la ora  08:30  până la ora  16:30 (pauza de masă de la ora 12 :30 până la ora 13 :00).

Persoana de contact: Ecaterina Chianu, șef  Secție în domeniul resurse umane,

tel. 403-483;403-624


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcției  vacante

în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

 „Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr.245 din 16 martie 2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcțiilor vacante pe durată nedeterminată:

Șef/șefă Departament inginerie biomedicală și gaze speciale –1,0 salariu,

Șef/șefă Departament gestionarea patrimoniului - 1,0 salariu, 

Cerințele postului:

 • au cetățenia Republicii Moldova ;
 • au cetățenia altor state, domiciliu și permis de lucru în Republica Moldova ;
 • cunosc limba română scris și vorbit ;
 • sunt  în capacitate deplină de exercițiu ;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberată de medicul de familie sau de instituțiile abilitate ;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției ;
 • îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs și vechime în muncă de cel puțin 3 ani ;
 • studii superioare în domeniu ;
 • studii postuniversitare ;
 • cunoașterea  unei  limbi  străine: engleză, franceză, germană (preferențial) ;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar în secția resurse umane, care va include următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri ;
 • copia carnetului de muncă și adeverința care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate emise după data de 01/01/2019;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate;
 • curriculum vitae ;
 • referință.

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție): Șef/șefă Departament inginerie biomedicală și gaze speciale.

 • capacități de planificare și de a acționa strategic;
 • capacitate de analiză,  sinteză și soluționare de probleme;
 • capacitate de muncă în echipă;
 • competență managerială: organizarea și conducerea eficientă a activităților profesionale cu personalul din subordine;
 • participă la procedura de încheiere a contractelor pentru mentenanța dispozitivelor medicale;
 • organizarea verificării metrologice și periodice a dispozitivelor medicale şi oformarea declaraţiilor pentru verificare conform listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic în Repubilca Moldova.
 • organizarea colectării,  depozitării şi extragerii pieselor care conţin metale preţioase din aparatajul şi utilajul medical decontat;
 • participă la casarea utilajului medical decontat din subdiviziunile instituţiei.
 • organizarea predării metalului uzat după decontarea aparatajului şi utilajului medical;
 • ținerea evidenței îndeplinirei formularelor-model care vizează managementul dispozitivelor medicale în instituție;
 • selectarea aparatajului de înaltă performanţă, care necesită deservire tehnică sistematică;
 • determinarea necesitaţilor de aparate, utilaje şi instrumentar pentru diagnosticarea şi reparaţia aparatajului şi utilajului medical;
 • evidenţa documentaţiei tehnice şi întocmirea dărilor de seamă lunare, trimestriale, semestriale şi anuale;
 • planifică intervenţiile tehnice cu şefii altor departamente clinice;
 • informează personalul medical despre durata şi implicaţiile intervenţiilor tehnice;
 • întocmirea planului de perfecţionare a colaboratorilor serviciului pentru urmarea diferitor cursuri de perfecţionare;
 • evaluează activitatea subalternilor, propune spre evaluare și aprobare indicatorii de performanță a salariaților din depatament.

Responsabilităţi specifice postului ( extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție): Șef/șefă Departament gestionarea patrimoniului,

 • capacități de planificare și de a acționa strategic;
 • capacitate de analiză,  sinteză și soluționare de probleme;
 • capacitate de muncă în echipă;
 • competență managerială: organizarea și conducerea eficientă a activităților profesionale cu personalul din subordine;
 • exercită controlul asupra respectării disciplinii de muncă și îndeplinirii atribuțiilor de funcție de către subalterni,  supraveghează şi verifică calitatea executării sarcinilor trasate, întreprinde măsuri întru soluționare problemelor în termenii stabiliți și calitativ ;
 • participă la evaluarea indicatorilor de performanță  ale colaboratorilor din subordine;
 • prezintă propuneri de modificare și optimizare a statelor de personal a serviciilor subordonate, propuneri de stimulare sau aplicare a sancțiunilor disciplinare angajaților subordonați ;
 • prezintă necesarul de bunuri, servicii sau lucrări solicitate pentru anul următor de gestiune ;
 • vizează și transmite  pentru semnătură Directorului toate documentele de evidență valorică și contabilă a bunurilor materiale, necesare pentru asigurarea ritmică a activității serviciilor subordonate ;
 • planifică, organizează și coordonează proiectele și  lucrările de construcție, reparație, reconstrucție efectuate în instituție, exercită controlul asupra calității efectuării lucrărilor și termenilor de execuție ;
 • elaborează argumentarea economică și prezintă propuneri privind reconstrucția, extinderea, reutilarea tehnică, casarea bunurilor materiale din instituție, întreprinde măsuri întru realizarea în termen a activităților planificate. Evalueaza impactul proiectelor și informează administrația asupra rezultatelor obținute ;
 • coordonează activitățile din cadrul proiectelor, care se referă  direct la  echipele tehnice, consultanți și alti  angajați ai instituției ;
 • participă la întocmirea planurilor de activitate ale instituției, ține la un control strict  asigurarea instituției cu resursele necesare pentru soluționarea obiectivelor ;
 • participă la elaborarea rapoartelor privind activitatea instituției.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul limită de depunere a dosarului de concurs: 14 februarie 2024. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a  IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,  în zilele de  luni până vineri,  de la ora  08:30  până la ora  16:30 (pauza de masă de la ora 12 :30 până la ora 13 :00).

Persoana de contact: Ecaterina Chianu, șef  Secție în domeniul resurse umane,

tel. 403-483;403-624                                                         


Funcții vacante

IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Biochimist în laborator, Cabinetul de transfuzii a sângelui

 

1. Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

- Receptionarea probelor cu sânge ale pacienţilor.

- Asigurarea efectuării calitative şi în termenii stabiliţi a investigaţiilor cu respectarea strictă a Procedurilor Standard de Operare necesare de realizat la etapa de testare a compatibilităţii sanguine și la toate etapele de activitate.

- Evaluarea  rezultatelor investigaţiilor efectuate personal,  întocmirea corectă a actelor medicale prevăzute pentru laborator, în conformitate cu cerinţele în vigoare, confirmate cu propria semnătură.

- Înregistrarea rezultatelor testelor imunohematologice și testelor pretransfuzionale in baza datelor SIA Serviciul de Singe „CTS Manager”.

- Explorarea raţională a aparatajului şi utilajului de laborator conform Procedurilor Standard de Operare.

- Organizarea activităţilor de propagare a donării de sînge neremunerate, voluntare şi sistematice, cu aplicarea tehnicelor eficiente de recrutare  în rîndurile rudelor pacienţilor, cît şi in rindurile  specialiştilor din instituţie.

- Asigurarea securității transfuzionale la păstrarea și distribuirea produselor sanguine în subdiviziunile instituției.

- Verificarea fișelor de observație ale pacienţilor recipienti de componente sanguine, argumentarea indicațiilor (hemogramă, coagulogramă, imunohematologie).

- Implementarea compatibilizării pretransfuzionale a sângelui și componentelor sanguine, cu cooptarea altor subdiviziuni specializate.

- Monitorizarea procesului de trasabilitate a componentelor şi preparatelor sanguine, asigurînd hemovigilenţa în instituţie.

- Planificarea şi înaintarea propunerilor privind asigurarea activităţii hemotransfuzionale cu produse sanguine, dispozitive medicale şi alte materiale utilizate.

- Implementarea standardelor de examinare imunohematologică de laborator a sîngelui, tehnologiile de realizare a acestora, aplicarea produselor sanguine în practica medicală şi elaborarea  procedurilor operaţionale standarde necesare în activitate ;aplicarea lor in activitate.

- Perfectarea documentelor medicale şi evidenţa lor. Cunoașterea și gestionarea sistemului informaționale SIAAMS.

2. Tip de angajare:

- perioadă nedeterminată

3. Cerințe:

- titularul unei diplome de studii superioare de profil,

- cunoștințe de operare la calculator,

- experiența în domeniu funcției va constitui un avantaj,

4. Persoanele interesate urmează să depună personal următoarele acte:

- CV;

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii.

 Persoana de contact: Ecaterina Chianu, șef Secție în domeniul resurse umane,

                                       Tel: 022 403-624; 0 22 403-483.

 

Funcții vacante

IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Medic statistician, Secția statistică medicală

 

1. Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

-     Controlul corectitudinii îndeplinirii documentaţiei operative de evidenţă şi veridicităţii datelor  reflectate, acordarea ajutorului metodic.

-     Codificarea corectă a  procedurilor si maladiilor în sistemul informațional SIAAMS.

-     Codificarea și  controlul evaluării fișelor medicale ale pacienților externați, efectuarea auditului codificării diagnosticelor și procedurilor în conformitate cu regulamentul DRG.

-     Întocmirea, controlul și prezentarea dărilor de seamă lunar, trimestrial, semestrial și anual la MS și CNAM.

-     Să prezinte rapoarte, date și concluzii corecte și argumentate.

-     Informarea șefului secției despre necorespunderile și lacunele depistate pe parcursul auditului codificării diagnosticelor și procedurilor.

-     Însușirea documentelor legate de funcționarea sistemului calității a instituției.

-     Utilizarea informației acumulate în baza de date.

-     Să acorde la necesitate suportul consultativ la întocmirea documentației statistice în subdiviziunile de profil, în strictă conformitate cu actele normative în vigoare.

-     Însușirea profundă a tehnicii de calcul și noilor tehnologii de acumulare a informației statistice.

 

2. Tip de angajare:

- perioadă nedeterminată

 

3. Cerințe:

- titularul unei diplome de studii superioare de profil,

- cunoștințe de operare la calculator,

- experiența în domeniu funcției va constitui un avantaj,

 

4. Persoanele interesate urmează să depună personal următoarele acte:

- CV;

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii.

 

 Persoana de contact: Ecaterina Chianu, șef Secție în domeniul resurse umane,

                                       Tel:   022 403-624; 0 22 403-483.

 

Funcții vacante

IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Asistenta medicală în sala de operație, Bloc de operații cu dispecerat

 

1. Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

- Asigurarea   tratamentului pacienţilor spitalizaţi în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent cu respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor.

- Respectarea regimului sanitar-antiepidemic în sala de operaţie și utilizarea corectă a echipamentului medical.

- Respectarea normelor de pregătire şi sterilizare a materialului de pansament, transportarea la/şi după sterilizare.

- Organizarea  lucrului în sala de operaţie, ţinînd cont de curăţenia preventivă, curentă, finală şi generală.   Marcarea utilajului folosit pentru curăţenie în sala de operaţii.

- Recoltarea materialului histologic, transmiterea  în secţia morfopatologie şi înregistrarea în registrul de evidenţă a preparatelor histologice şi mirobiologice.

- Respectarea normelor de prelucrare, dezinfecţie  şi sterilizare a instrumentarului chirurgical medical.

- Evidenţa în registre prevăzute pentru sterilizare a instrumentarului chirurgical, casoletelor cu material de pansament şi cîmpuri chirurgicale prin metoda autoclavării, sterilizării în pupinel şi metoda chimică-F-257/e; F-501/e - funcţionarea orelor de lucru a lămpilor bactericide; F-502/e – curăţenia generală, F-503/e-produsele biodistructive, a preparatelor histologice şi microbiologice, funcţionării psihrometrului din încăperi şi a termometrului din frigider.

- Evidenţa zilnică a înregistrării pacienţilor în sala de operaţii în registru F-008/e.

- Completarea zilnică a necesarului de medicamente, produselor parafarmaceutice, soluţiilor dezinfectante pentru sala de operaţie şi evidenţa, păstrarea şi distribuirea corectă  a acestora prin programul SIAAMS.

- Instruirea şi  controlul calităţii activităţii infirmierelor.   

- Utilizarea raţională a utilajului medical, inventarului, instrumentelor din secţie, a energiei electrice, apei, căldurii şi altor resurse costisitoare, necesare activităţii. Duce responsabilitatea deplină de echipamentul şi utilajul medical aflat în dotare.

- Cunoaşterea  regulilor  asepsiei şi antisepsiei şi aplicarea corectă în practică.

 

2. Tip de angajare:

- perioadă nedeterminată

 

3. Cerințe:

- titularul unei diplome de studii medii medicale,

- cunoștințe de operare la calculator,

- experiența în domeniu funcției va constitui un avantaj,

 

4. Persoanele interesate urmează să depună personal următoarele acte:

- CV;

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii.

 

 Persoana de contact: Ecaterina Chianu, șef Secție în domeniul resurse umane,

                                       Tel: 022 403-624; 0 22 403-483.

 

Funcții vacante

IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Asistentă medicală anestezie

 

1. Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

- Completarea trusei de prim ajutor cu medicamentele și produsele medicale necesare;

- Transportarea materialului de pansament și instrumentelor chirurgicale către /de la serviciul de sterilizare;

- Pregătirea la timp a instrumentarului și necesarului pentru efectuarea anesteziilor generale, loco - regionale și pentru manipulările necesare pacientului (sondarea vezicală, sondaje gastrice etc)

- Prelucrarea, dezinfectarea și sterilizarea instrumentarului și aparatajului medical;

- Verificarea înregistrării datelor de identitate și documentelor necesare pentru efectuarea anesteziei;

- Completarea minuțioasă a fișei de anestezie cu anexarea ei în fișa de observație a pacientului;

- Abilități de operare în sistemul informațional SIA AMS;

- Îndeplinirea fișelor și registrelor de monitorizare a temperaturii din frigider, evidența utilajului;

- Completarea și decontarea în registrele de evidență în dependență de specificul secției.

- Efectuează preluarea pacientului din transfer în sala de operație (verificarea documentelor de identitate personală, plasarea pacientului pe masa de operație);

- Pregătirea și informarea pacientului pentru fiecare manipulație efectuată.

- Verificarea perfuziilor și schimbarea aparatelor de perfuzie;

- Acordă primul ajutor în situații de urgență și anunță medicul;

- Supravegherea și monitorizarea pacienților aflați în sala de operație, comunicarea medicului specialist anesteziolog-reanimatolog despre indicii hemodinamici (Ps, temperatură, T/A, Rp, totalul de perfuzii și balanța hidrică);

- Efectuarea trasfuziei de masă eritrocitară și substituenți ai sângelui;

- Asistarea medicului la puncția și cateterizarea vaselor magistrale;

- Asistarea medicului la intubațiile orotraheale și la anesteziile loco – regionale;

- Depistarea erorilor medicale (incidente, accidente) cu raportarea ulterioară a acestora.

- Aplicarea procedurilor și protocoalelor instituționale de prevenire a IAAM. Efectuarea curățeniei curente și generale în sălile de operații;

- Respectă recomandările pentru  pregătirea, utilizarea și păstrarea soluțiilor dezinfectante conform POS;

- Respectarea procedurilor aprobate privind utilizarea rațională a medicamentelor;

 

2. Tip de angajare:

- perioadă nedeterminată

 

3. Cerințe:

- titularul unei diplome de studii medii medicale,

- cunoștințe de operare la calculator,

- experiența în domeniu funcției va constitui un avantaj,

 

4. Persoanele interesate urmează să depună personal următoarele acte:

- CV;

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii.

 

 Persoana de contact: Ecaterina Chianu, șef Secție în domeniul resurse umane,

                                      Tel:  022 403-624; 0 22 403-483.

 

 

Funcții vacante

IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Asistentă medicală perfuzie, Secția de perfuziologie cu metode extracorporale de tratament

 

1. Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

- Desfășurarea activității în coordonare cu asistenta medicală superioară, medicul perfuziolog și șeful secției.

- Este responsabilă de starea utilajelor și aparatajului utilizat.

- Controlul stării sanitare a sălii de operație.

- Purificarea, prelucrarea și sterilizarea chimică a instrumentelor medicale conform instrucțiunilor.

- Efectuarea manipulațiilor medicale cu respectarea normelor de aseptică și antiseptică, regimului sanitar-epidemic.

- Cunoaşterea şi respectarea normelor de securitate privind pregătirea și utilizarea substanțelor antiseptice și dezinfectante.

- Inspectarea medicamentelor aflate în dotare, verificarea valabilității termenului de garanție al acestora.

- Pregătirea locului de muncă in corespundere cu normele sanitar-antiepidemice.

- Recepționarea produselor sanguine de la CTS, verifică și semnează documentaţia de însoţire (formular  de hemotransfuzie f 0437/e) după titlul lor, cantitate, număr de unităţi, controlul integrității unităţilor prezentate.

- Asigură condițiile de stocare  a medicamentelor necesare și a substanțelor cardioplegice folosite pentru protecția miocardului.

- Efectuarea analizelor pentru determinarea ACT si EAB a sîngelui pacientului, conform protocolului de perfuzie.

- Aprecerea grupei sanguine, efectuarea probelor de compatibilitate după grupa de sînge a pacientului și recipientului.

- Dezinfectarea aparatajului de circulație extracorporală, cell saver, cardiohelp, plasmafereză, analizatorul ACT.

- Cunoașterea și  gestionarea sistemului informațional SIAAMS.

- Prelucrarea facturilor de decontare a consumabililor parafarmaceutice și medicamente a pacientiilor operati in coditii de CEC și care primesc tratament extracorporal.

- Asigurarea securităţii mediului spitalicesc vizînd profilaxia infecţiilor nosocomiale şi cerinţelor de igienă personală a personalului medical şi pacienţilor  spitalizaţi.

- Cunoaşterea şi respectarea măsurilor de protecţie personală şi a pacienţilor în   prevenirea  hepatitelor virale şi infecţiei HIV/SIDA.

 

2. Tip de angajare:

- perioadă nedeterminată

 

3. Cerințe:

- titularul unei diplome de studii medii medicale,

- cunoștințe de operare la calculator,

- experiența în domeniu funcției va constitui un avantaj,

 

4. Persoanele interesate urmează să depună personal următoarele acte:

- CV;

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii.

 

 Persoana de contact: Ecaterina Chianu, șef Secție în domeniul resurse umane,

                                      Tel: 022 403-624; 0 22 403-483.

    


Lista funcțiilor vacante

IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

 

 

Denumirea funcției

Număr   unități

Regim de muncă

 

Medic specialist - cardiolog

(pediatru)

 

1

 

Zilnic

 

Medic specialist - cardiolog

(maturi)

 

1

 

Zilnic

Medic specialist - anesteziolog reanimatolog                                                    (perfuziolog)

1

Zilnic

Medic specialist - radiologie și imagistică medicală

(diagnostică funcțională)

(medicina nucleară)

 

1

 

Zilnic

Medic specialist - anatomopatolog

2

Zilnic

Asistenți medicali (program de zi)

65

Zilnic

Felcer laborant/felceră laborantă (program de zi)

2

Zilnic

Brancardier/brancardieră

5

Zilnic

Hamal

1

Zilnic

Cusătoreasă

1

Zilnic

Infirmier/infermieră

 (program de zi)

5

Zilnic

Lăcătuș la repararea și întreținerea sistemelor de ventilație și condiționare a aerului

1

Zilnic

Inginer instalații termice, ventilație și aer condiționat

1

Zilnic

Lăcătuș automatică și aparate de măsură și control

1

Zilnic

Inginer aparate de măsură, control și automatică în electronică

1

Zilnic

Inginer electrician

1

Zilnic

 

 

18.08.2023

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483

 


COMISIA  DE  CONCURS

pentru ocuparea funcției vacante de șef Secție chirurgie vasculară cu cabinet de chirurgie endovasculară și cardiologie intervențională

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef Secție chirurgie vasculară cu cabinet de chirurgie endovasculară și cardiologie intervențională Țurcan Aurel. Persoana câștigătoare a concursului este invitată în secția resurse umane pentru încheierea unui contract individual de muncă.

31/05/2023


 

COMISIA  DE  CONCURS

pentru ocuparea funcției vacante de șef Secție chirurgie toracică

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef Secție chirurgie toracică Toma Alexandru. Persoana câștigătoarea concursului este invitată în secția resurse umane pentru încheierea unui contract individual de muncă.

31/05/2023


 

COMISIA  DE  CONCURS

pentru ocuparea funcției vacante de șef Secție statistică medicală

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef Secție statistică medicală Harghel Inna. Persoana câștigătoare a concursului este invitată în secția resurse umane pentru încheierea unui contract individual de muncă.

31/05/2023


 

COMISIA  DE  CONCURS

pentru ocuparea funcției vacante de șef Secție medicină nucleară

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef Secție medicină nucleară Rusanovschi Olga. Persoana câștigătoare a concursului este invitată în secția resurse umane pentru încheierea unui contract individual de muncă.

31/05/2023

 


Anexa nr. 2 la procesul verbal nr. 1 al şedinţei comisiei de concurs

L I S T A 

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

șef Secție medicină nucleară

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Rusanovschi Olga

 

……………

 

……………………..

 

............................................................

a solicitat să fie informată despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

șef Secție statistica medicală

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Harghel Inna

 

………….

 

…………………..

 

.........................................................

a solicitat să fie informată despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

șef Secție chirurgie toracică

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Toma Alexandru

 

……………..

 

……………………..

 

.....................................................

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

șef Secție chirurgie vasculară cu cabinet de chirurgie endovasculară și cardiologie intervențională

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Țurcan Aurel

 

-------------

 

……………………..

 

...........................................................

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

 

2

 

 

Buga Vladislav

 

----------

 

………………………

 

..........................................................

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin email

Interviul se va desfășura la data de 30/05/2023, ora 1400  în sala de conferințe nr. 2

 


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcțiilor  vacante

în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

 „Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr.245 din 16 martie 2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcțiilor vacante pe durată nedeterminată:

șef Secție medicină nucleară - 1,0 salariu,

șef Secție chirurgie toracică –1,0 salariu,

șef Secție chirurgie vasculară cu cabinet de chirurgie endovasculară și cardiologie intervențională - 1,0 salariu,

șef Secție statistică medicală - 1,0 salariu,

Scopul funcţiei: organizarea activităţii secţiei în conformitate cu cerinţele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate a instituţiei.

Cerințele postului:

 • au cetățenia Republicii Moldova ;
 • au cetățenia altor state, domiciliu și permis de lucru în Republica Moldova ;
 • cunosc limba română scris și vorbit ;
 • sunt  în capacitate deplină de exercițiu ;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberată de medicul de familie sau de instituțiile abilitate ;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției ;
 • îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs și vechime în muncă de cel puțin 3 ani ;
 • studii superioare în domeniu ;
 • studii postuniversitare ;
 • categorie superioară de calificare în domeniul de specialitate ;
 • grad științific (preferențial) ;
 • cunoașterea  unei  limbi  străine: engleză, franceză, germană (preferențial) ;
 • publicații științifice în domeniul de activitate în reviste cu Impact Factor ;
 • referință de la locul anterior de muncă sau, după caz, a unui șef de clinică în specialitatea dată ;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu.

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție): șef Secție medicină nucleară, șef Secție chirurgie toracică, șef Secție chirurgie vasculară cu cabinet de chirurgie endovasculară și cardiologie intervențională.

 • Organizează şi răspunde de activitatea subdiviziunii și a colaboratorilor din subordine;
 • Elaborarea planului de activitate al secţiei.
 •     Elaborarea la nivelul sectiei necesarul de bunuri, servicii sau lucrări solicitate pentru anul următor de gestiune, corespunzător capacităților secției și volumului de servicii medicale planificate. 
 • Informarea personalului secției asupra prevederilor  Regulamentului de Ordine Internă, Contractului colectiv de muncă, a deciziilor, dispozițiilor ordinelor MS, a actelor normative în vigoare, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicații asupra personalului sau a raporturilor de muncă ale acestora în secție.
 • Informează sistematic medicii despre stocurile de medicamente din farmacie, medicamentele  noi, incompatibilităţi şi interacţiuni medicamentoase, cazurile de încălcare  a regulilor de prescriere şi administrare a medicamentelor precum şi conlucrarea cu tot personalul medical vizînd consumul raţional al medicamentelor;
 • Controlează si răspunde de întocmirea corectă a documentelor medicale inclusiv din sistemul SIAMMS, statistice, completa a foilor de observație clinică.
 • Monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în secţie, întocmirea fișelor de evaluare a performanțelor individuale ale personalului din secție și prezentarea comisiei de evaluare;
 • Participă la inventarierea anuală a medicamentelor, articolelor de uz medical și al altor valori materiale din secție.
 • Efectuează controlul asupra utilizării raţionale a utilajului medical, medicamentelor, inventarului, instrumentelor, a energiei electrice, apei, căldurii şi altor resurse costisitoare, necesare activităţii.
 • Elaborează la nivelul sectiei necesarul cu privire la procurarea de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare, necesarul parafarmaceutic și răspunde de cantitatea nesesarului solicitat;
 • Exercită controlul sistematic asupra respectării displicinei de muncă şi obligaţiilor funcţionale de către subalterni, controlează permanent comportamentul personalului sectiei și ținuta de lucru al acestuia.

Responsabilităţi specifice postului ( extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție): șef secție statistică medicală.

 • Organizează şi răspunde de activitatea subdiviziunii și a colaboratorilor din subordine;
 • Elaborarea planului de activitate al secţiei.
 •     Elaborarea la nivelul sectiei necesarul de bunuri, servicii sau lucrări solicitate pentru anul următor de gestiune, corespunzător capacităților secției și volumului de servicii medicale planificate. 
 • Informarea personalului secției asupra prevederilor  Regulamentului de Ordine Internă, Contractului colectiv de muncă, a deciziilor, dispozițiilor ordinelor MS, a actelor normative în vigoare, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicații asupra personalului sau a raporturilor de muncă ale acestora în secție.
 • Dirijarea activităţii colaboratorilor subordonaţi cu responsabilitate personală  de calitatea   şi veridicitatea activităţii statistice.
 • Controlul evaluării fişelor medicale ale persoanelor externate, efectuarea auditului codificării diagnosticelor şi procedurilor în conformitate cu Regulamentul DRG.
 • Organizarea conlucrării active cu conducătorii subdiviziunilor  instituţiei în domeniul statisticii medicale.
 • Întocmirea, elaborarea şi prezentarea rapoartelor statistice.
 • Codificarea corectă a  procedurilor și maladiilor în sistemul informațional SIAAMS.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar în secția resurse umane, care va include următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri ;
 • copia carnetului de muncă și adeverința care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate emise după data de 01/01/2019;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate;
 • curriculum vitae ;
 • referință.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este :  de la 28/04/2023 până la  15/05/2023. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a  IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,  în zilele de  luni până vineri,  de la ora  08:30  până la ora  16:30 (pauza de masă de la ora 12 :30 până la ora 13 :00).

Persoana de contact: Ecaterina Chianu, șef  Secție în domeniul resurse umane,

                                  tel. 403-483;403-624

 


Lista funcțiilor vacante

IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Denumirea funcției

Număr   unități

Regim de muncă

Medic specialist - anesteziolog reanimatolog

 

10

 

Zilnic sau în schimburi

Medic specialist - endoscopist

1

Zilnic sau în schimburi

Medic specialist - cardiolog

(cu abilități în Echo-CG)

 

1

 

Zilnic

Medic

(cu abilități în perfuziologie cu metode extracorporale de tratament)

1

 

 

 

Zilnic

Medic specialist - cardiolog pediatru

1

Zilnic

Medic specialist - cardiochirurg

1

Zilnic

Medic specialist - chirurg

1

Zilnic

Medic specialist - nefrolog

1

Zilnic

Medic specialist - diagnostic funcțional

 

1

 

Zilnic

Medic specialist - patomorfolog

2

Zilnic

Medic specialist – imagist radiolog

 

1

 

Zilnic

Asistenți medicali (program de zi)

50

Zilnic

Felcer laborant/felceră laborantă (program de zi)

3

Zilnic

Brancardier/brancardieră

4

Zilnic

Instructor/instructoare dezinfecționist (autoclavare)

 

1

 

Zilnic sau în schimburi

Infirmier/infermieră

 (program de zi)

2

Zilnic

Strungar/strungăriță în prelucrarea metalelor

1

Zilnic

Lucrător /lucrătoare pentru salubrizare spații verzi

 

2

2 zile de muncă în schimburi cu durata de 10 ore, urmate de 2 zile de odihnă

12.09.2022

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483

 


FUNCȚII   VACANTE

Denumirea funcției

Număr   unități

Regim de muncă

Medic anesteziolog reanimatolog

 

10

 

Zilnic sau în schimburi

Medic endoscopist

1

Zilnic sau în schimburi

Medic cardiolog

(cu abilități în Echo-CG)

 

1

 

Zilnic

Medic

(cu abilități în perfuziologie cu metode extracorporale de tratament)

1

Zilnic

Medic cardiolog pediatru

1

Zilnic

Medic cardiochirurg

1

Zilnic

Medic chirurg

1

Zilnic

Medic nefrolog

1

Zilnic

Medic specialist diagnostic funcțional

 

1

 

Zilnic

Medic patomorfolog

2

Zilnic

 

 

 

Asistenți medicali cu studii superioare

 

3

Zilnic

Asistenți medicali (program de zi)

80

Zilnic

Felcer laborant (program de zi)

3

Zilnic

Brancardier

4

Zilnic

Instructor dezinfectator autoclavare

1

Zilnic sau în schimburi

Infirmier (program de zi)

2

Zilnic

 

 

 

Specialist protocol

1

Zilnic

 

 

 

Strungar

1

Zilnic

Lucrător pentru salubrizare spații verzi

2

2 zile de muncă în schimburi cu durata de 10 ore, urmate de 2 zile de odihnă

 

21.06.2022

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483

 


FUNCȚII   VACANTE

Denumirea funcției

Număr   unități

Regim de muncă

Medic anesteziolog reanimatolog

 

10

 

Zilnic sau în schimburi

Medic endoscopist

1

Zilnic sau în schimburi

Medic cardiolog

(cu abilități în EUSG)

 

1

 

Zilnic

Medic specialist diagnostic funcțional

 

1

 

Zilnic

Medic patomorfolog

2

Zilnic

 

 

 

Asistenți medicali (program de zi)

40

Zilnic

Felcer laborant (program de zi)

1

Zilnic

 

 

 

 

   

Brancardier

4

Zilnic

Instructor dezinfectator autoclavare

 

1

 

Zilnic sau în schimburi

Infirmier (program de zi)

2

Zilnic

 

 

 

Strungar

1

Zilnic

Lucrător pentru salubrizare spații verzi

 

2

2 zile de muncă în schimburi cu durata de 10 ore, urmate de 2 zile de odihnă

Specialist protocol

1

Zilnic

08.04.2022

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483

 


COMISIA  DE  CONCURS

pentru ocuparea funcției vacante de medic internist 

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului de ocupare a funcției vacante de medic internist Botnariuc Aliona.

Persoana câștigătoare a concursului este invitată în secția resurse umane pentru încheierea unui contract individual de muncă.

 

   22/03/2022


Anexa nr. 2 la

procesul verbal nr. 1

al şedinţei comisiei de concurs

 

L I S T A

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

medic internist secția consultativă

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Botnariuc Aliona

--------------

 

-----------------------

 

--------------------------------------

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin telefon

 

Interviul se va desfășura pe data de 22/03/2022 la ora 1200 în sala de conferințe nr. 2

 


FUNCȚII   VACANTE

Denumirea funcției – Economist

Număr unități – 1

Durata contractului – nedeterminată

Cerințe față de pretendenți și sarcini de bază:

Studii superioare de licență în domeniu

Experiență profesională: Experiența profesională în domeniu este bine venită.

Cunoştinţe:

 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Cunoașterea limbii de stat;

  Abilităţi:

 • Lucru în echipă;
 • Capacități de analiză și sinteză;
 • Cunoștințe de operare la calculator: word, excel, powerPoint, internet, etc.

Atitudini/comportamente:

 • Să corespundă criteriilor de integritate;
 • Capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
 • Conduită etică;
 • Capacitate de a lua decizii și de a-și asuma responsabilitatea;
 • Capacitate de a se informa și învăța în permanență;

Sarcini de bază:

 • Elaborarea devizelor de venituri şi cheltuieli pe fiecare tip de asistenţă medicală şi calculele pentru argumentarea lor. 
 • Întocmirea și prezentarea, în termenii stabiliţi dările de seamă la Direcţia Statistică, CNAM și MS.
 • Întocmirea Listelor de tarifare a personalului angajat.
 • Efectuarea calculelor tarifelor pentru serviciile medicale și analiza cost-eficiență a prestării acestora.
 • Participarea la implementarea proiectului DRG.
 • -  Analizarea îndeplinirii planului de cazuri tratate prin DRG, servicii cu plată şi servicii medicale de înaltă performanţă.

11.02.2022

Telefon de contact secția economie și planificare

022 - 403 500


11.02.2022

Telefon de contact secția economie și planificare

022 - 403 500


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcției  vacante  de  medic internist secția consultativă în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținând cont de calificarea profesională și experiența în domeniu, IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău,  str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante:

Medic internist secția consultativă  – 1 unitate

Programul zilnic de muncă – 7 ore. Programul săptamînal de muncă – 35 ore.

Începutul programului – orele 800, cu o pauză de masă de cel puţin 30 minute.

Cerințe generale față de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea    studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern
 • nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege
 • experienţă de muncă  în domeniu (preferențial)
 • categorie de calificare (preferențial)
 • grad științific (preferențial)
 • cunoașterea limbii române (scris  și  vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial)
 • cunoștințe de utilizare PC
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 • nu a atins limita de vârstă pensionară.

Responsabilităţi specifice postului:

 • Respectarea prevederilor Protocoalelor Clinice Naţionale şi Instituţionale în investigaţiile şi  tratamentul pacienţilor.
 • Evaluarea permanentă a calităţii îndeplinirii de către instituţiile medicale raionale şi municipale a biletului de trimitere F-027/e pentru consultație sau internare a pacienţilor în secţiile IMSP SCR, conform  Normelor metodologice de punere în aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
 • Selectarea şi trimiterea bolnavilor  pentru tratament staţionar.
 • Implementarea standardelor medicale şi protocoalelor clinice naţionale şi participă la elborarea protocoalelor clinice instituţionale,locului de lucru.
 • Cunoașterea și gestionarea sistemelor informaționale SIAAMP  și SIRSM.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări  și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în  specialitate.
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă sau, după caz, recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată.
 • certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor  sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar. Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Rima Viskunski, șef  Secția resurse umane,

                                     tel. 022-403-483;

                                           022-403-624.


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcției  vacante de medic anatomopatolog în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu, IMSP Spitalul Clinic Republican“Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată:

Medic anatomopatolog – 2 unități

Programul zilnic de muncă – 7 ore. Programul săptamînal de muncă – 35 ore.

Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză de masă de cel puţin 30 minute.

Cerințe generale față de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea    studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern.
 •  nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege.
 • experienţă de muncă  în domeniu (preferențial).
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial).
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial).
 • cunoștințe de utilizare PC.
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative.
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu.
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Acordarea asistenţei morfopatologice în cadrul procesului curativ-diagnostic prin efectuarea investigaţiilor anatomo-clinice (necropsiilor) a  defuncţilor din diverse perioade a vieţii cu investigaţia histologică a materialului postnecropsic.
 • Efectuarea investigaţiilor anatomo-clinice extemporanee şi planice a macromaterialelor prezentate în secţia de morfopatologie, prin prezenţa completării la toate punctele (cu descrierea detaliată a datelor morfologice intraoperatorii, debutului bolii, diagnosticului clinic stabilit sau preliminar) din compartimentul biopsiei.
 • Acordarea consultaţiilor calitative medicilor de profil din cadrul IMSP SCR  şi altor instituţii medicale municipale, raionale şi participare la examinarea sugestiilor.
 • Efectuarea investigaţiilor clinico-morfologice (necropsiilor)  şi investigaţiilor morfopatologice în cadrul asistenţei morfopatologice intravitale cu aplicarea examinărilor histologice a materialului necropsic şi biopsic conform regulilor adoptate în secţie (la indicaţia şefului de secţie) ce optimizează activitatea asistenţei de morfopatologie.
 • Efecturea investigaţiilor extemporanee de urgenţă a macromaterialului biopsic de diagnostic, postoperator (material biopsic de diagnostic colectat prin reclat, incizii, endoscopii, postoperator,  suspect la tumori maligne)  şi selectarea pentru investigaţii de rutină cu indicarea metodelor suplimentare de coloraţie.
 • Efectuarea investigaţiilor  anatomo-clinice a defuncţilor cu survenirea decesului în diverse perioade prin aplicarea antropometriei, organometriei, macrometriei cu descrierea  completă a particularităţilor morfopatologice depistate şi prelevarea macromaterialului  conform standardelor de investigaţie morfopatologică şi întocmirea procesului verbal al necropsiei cu indicarea  obligatorie a lacunelor, iatrogeniilor (ce nu ţin de profilul medico-legal), tuturor opiniilor, inclusiv contradictorii fără aşi asuma funcţia de evaluare juridică  şi legitimează cu semnătura sa veriditatea procesului verbal de necropsie.
 • Efectuarea examinărilor microscopice a pieselor histologice cu notarea  descrierii sau concluziei asupra particularităţilor structurale depistate cu indicarea numărul de piese histologice examinate, analizarea rezultatelor metodelor morfologice suplimentare (histochimice specifice, histiobacterioscopice, citologice), ducerea responsabilităţii de expedierea formularelor completate în registratura secţiei pentru  evidenţa investigaţiilor şi repartizarea în subdiviziuni.
 • Îndeplinirea certificatului medical de deces,  final sau prealabil  (în cazurile discutabile),  îndeplinirea procesului verbal cu înregistrarea datelor antropometriei, descrierea modificărilor macroscopice, menţionarea metodelor suplimentare aplicate.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 •  copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări  și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în  specialitate.
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă muncă sau, după caz, recomandare din   partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată.
 • certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor  sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar. Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Rima Viskunski, șef  Secția resurse umane,

                                     tel. 022-403-483; 022-403-624.

28 ianuarie 2022


       

         ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcției  vacante de medic endoscopist în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu, IMSP Spitalul Clinic Republican“Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată:

Medic endoscopist – 1 unitate

Programul zilnic de muncă – 7 ore. Programul săptamînal de muncă – 35 ore.

Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză de masă de cel puţin 30 minute.

Cerințe generale față de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea    studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern.
 •  nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege.
 • competențe în domeniul endoscopiei și ultrasonografiei.
 • experienţă de muncă  în domeniu (preferențial).
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial).
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial).
 • cunoștințe de utilizare PC.
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative.
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu.
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Efectuarea investigaţiilor endoscopice, conform indicaţiilor, determinînd volumul şi metoda raţională de investigaţii.
 • Implementarea si dezvoltarea tehnicilor de intervenție minim invazive realizate endoscopic.
 • Competență practică în interventiile endoscopice:
 • Intervenții endoscopice in patologia digestiva superioara si inferioara
 • Intervenții endoscopice in patologia biliară
 • Intervenții endoscopice in patologia pancreatică
 • Fibroesofagogastroduodenoscopia
 • Fibrocolonoscopia
 • Ultrasonografia abdominală și urogenitală
 • Dopplerografie
 • Descifrarea examenului endoscopic al pacienţilor cu patologie suspectată și discutarea cazurilor complicate de diagnostic, întroducerea metodilor noi de investigații.
 • Întocmirea detaliată a protocoalelor investigaţiilor şi înregistrarea lor în fişa de ambulator cu formularea concliziei, inclusiv şi cea preliminară, pentru concretizarea diagnosticului final.
 • Realizarea manoperelor de investigație medicale si terapeutice (interventionale).

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări  și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în  specialitate.
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă muncă sau, după caz, recomandare din   partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată.
 • certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor  sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar. Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Rima Viskunski, șef  Secția resurse umane,

                                     tel. 022-403-483; 022-403-624.

28 ianuarie 2022


 ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcției  vacante de medic anesteziolog-reanimatolog în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu, IMSP Spitalul Clinic Republican“Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

Medic anesteziolog-reanimatolog – 15 unități

Programul de muncă – în schimburi, conform programului lunar de muncă stabilit.

Cerințe generale față de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern.
 •  nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege.
 • experienţă de muncă  în domeniu (preferențial).
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial).
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial).
 • cunoștințe de utilizare PC.
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative.
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu.
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 •  Asigură îngrijirea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali în conformitate cu protocoalele naționale și instituționale.
 • Supravegherea și tratamentul postoperator/postanestezic al pacienților cu evoluţie normală, dar cu anumite riscuri de agravare.
 • Monitorizarea permanenta a pacientilor, supervizarea administerării tratamentelor prescrise.
 • Îngrijirea pacienților care necesită supaveghere continuă pentru riscul de dezechilibru al funcțiilor vitale.
 • Completarea si actualizarea permanenta a fisei de observatie privind starea de sanatate a pacientilor.
 • Informarea pacientilor despre modul de utilizare al medicamentelor si despre potentialele lor riscuri sau efecte adverse.
 • Alte sarcini și responsabilități specifice atribuțiilor de funcție, în limita competențelor.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări   și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în specialitate.
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă muncă sau, după caz, recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată..
 • certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor  sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la 17-00.

Persoana de contact: Rima Viskunski, șef  Secția resurse umane,

                                     tel. 022-403-483; 022-403-624.

28 ianuarie 2022

 


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea

funcției  vacante  de  medic specialist diagnostic funcțional în cadrul

Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținând cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău,    

str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante:

Medic diagnostic funcțional  – 1 unitate

Programul zilnic de muncă – 7 ore. Programul săptamînal de muncă – 35 ore.

Începutul programului – orele 800, cu o pauză de masă de cel puţin 30 minute.

Cerințe generale față de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea    studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern
 • nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege
 • experienţă de muncă  în domeniu (preferențial)
 • categorie de calificare (preferențial)
 •  specializare în ultrasonografia vasculară
 • grad științific (preferențial)
 • cunoașterea limbii române (scris  și  vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial)
 • cunoștințe de utilizare PC
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 • nu a atins limita de vârstă pensionară.

Responsabilităţi specifice postului:

 • Respectarea prevederilor Protocoalelor Clinice Naţionale şi Instituţionale în investigaţiile şi  tratamentul pacienţilor.
 • Efectuarea investigațiilor paciențiilor la nivelul științei medicale contemporane.
 • Fixarea schimbărilor în dinamică a stării pacienților și evoluția maladiei.
 • Participarea la consultațiile pacienților în secții, la solicitările medicilor ordinatori,  șefilor secție sau colaboratorilor catedrelor.
 • Cunoașterea și aplicarea corectă a codificării DRG și sistemului informațional SIAMMS.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări  și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în  specialitate.
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă sau, după caz, recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată.
 • certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor  sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar. Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

 

12.01.2022 

Persoana de contact: Rima Viskunski, șef  Secția resurse umane,

                                     tel. 022-403-483; 022-403-624.                                     


FUNCȚII   VACANTE

Denumirea funcției

Număr   unități

Regim de muncă

Medic anesteziolog reanimatolog

 

15

 

Zilnic sau în schimburi

Medic endoscopist

1

Zilnic sau în schimburi

Medic cardiolog

(cu abilități în EUSG)

 

1

 

Zilnic

Medic specialist diagnostic funcțional

 

1

 

Zilnic

Medic patomorfolog

2

Zilnic

 

 

 

Asistenți medicali (program de zi)

40

Zilnic

 

 

 

Brancardier

4

Zilnic

Instructor dezinfectator autoclavare

 

1

 

Zilnic sau în schimburi

Infirmier

2

Zilnic

 

 

 

Încărcător descărcător

(blocul alimentar)

 

1

2 zile de muncă în schimburi cu durata de 10 ore, urmate de 2 zile de odihnă

Strungar

1

Zilnic

Lăcătuș electrician

1

Zilnic sau în schimburi

Lucrător pentru salubrizare spații verzi

 

2

2 zile de muncă în schimburi cu durata de 10 ore, urmate de 2 zile de odihnă

 

10.01.2022

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483FUNCȚII   VACANTE

Denumirea funcției

 Număr     unități

Durata contractului

de muncă

Cerințe față de pretendenți și sarcini de bază

Jurisconsult

1

nedeterminată

Studii superioare de licență în domeniul juridic.

 

Experiență profesională:

Experiența profesională în domeniu este bine venită.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Cunoașterea limbii de stat;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională este bine  venită.

 

  Abilităţi:

 • Abilități de comunicare;
 • Lucru în echipă;
 • Capacități de analiză și sinteză;
 • Cunoștințe de operare la calculator: word, excel, powerPoint, internet, etc.

 

Atitudini/comportamente:

 • Să corespundă criteriilor de integritate;
 • Capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
 • Echilibru emoțional;
 • Conduită etică;
 • Ușurință în stabilirea relațiilor interpersonale;
 • Capacitate de a lua decizii și de a-și asuma responsabilitatea;
 • Capacitate de a se informa și învăța în permanență;
 • Perseverență, urmărirea și finalizarea scopului.

 

Sarcini de bază:

 • Elaborarea și avizarea proiectelor de acte interne;
 • Elaborarea și avizarea proiectelor de contracte;
 • Întocmirea cererilor de chemare în judecată și actelor procesuale  conexe;
 • Reprezentarea intereselor instituției în instanțele de judecată precum și în fața altor organe de drept și instituții ale statului;
 • Acordarea asistenței juridice subdiviziunilor instituției, în domeniul său de competență;

-   Realizarea altor sarcini, în conformitate cu regulamentul subdiviziunii.

28.12.2021

Termenul de depunere a actelor: 20 de zile de la data publicării anunțului.

Persoane de contact: Elvira Melinteanu, șef serviciu juridic

                                     tel. 022 - 403-585

                                     Rima Viskunski, șef  Secția resurse umane,

                                     tel. 022-403-483; 022-403-624.


 

FUNCȚII   VACANTE

Denumirea funcției

 Număr unități

Regim de muncă

Medic anesteziolog reanimatolog

15

Zilnic sau în schimburi

Medic endoscopist

1

Zilnic sau în schimburi

Medic cardiolog

1

Zilnic

 

 

 

Asistent medical epidemiolog

1

Zilnic

Asistenți medicali

40

Zilnic

Felcer laborant s. morfopatologie

1

Zilnic

 

 

 

Brancardier

4

Zilnic

Autoclavor

1

Zilnic sau în schimburi

Infirmier

2

Zilnic

 

 

 

Încărcător descărcător (blocul alimentar)

1

2 zile de muncă în schimburi de 10 ore, urmate de 2 zile de odihnă

Strungar

1

Zilnic

Lăcătuș electrician

1

Zilnic sau în schimburi

 

23.11.2021

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483


FUNCȚII   VACANTE

Denumirea funcției

 Număr unități

Regim de muncă

Medic anesteziolog reanimatolog

15

Zilnic sau în schimburi

Medic endoscopist

4

Zilnic sau în schimburi

Medic chirurg

6

Zilnic sau în schimburi

Medic gastroenterolog

2

Zilnic

Medic endocrinolog

2

Zilnic sau în schimburi

Medic oftalmolog

3

Zilnic sau în schimburi

Medic cardiolog

1

Zilnic

Medic epidemiolog

1

Zilnic

 

 

 

Asistent medical epidemiolog

1

Zilnic

Asistenți medicali

40

Zilnic

Felcer laborant s. morfopatologie

2

Zilnic

 

 

 

Brancardier

4

Zilnic

Autoclavor

1

Zilnic sau în schimburi

Infirmier

2

Zilnic

 

 

 

Încărcător descărcător (blocul alimentar)

2

2 zile de muncă în schimburi de 10 ore, urmate de 2 zile de odihnă

Strungar

1

Zilnic

Lăcătuș electrician

1

Zilnic sau în schimburi

 

01.10.2021

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcției  vacante

de medic endoscopist în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu,

IMSP Spitalul Clinic Republican“Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău,

str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată:

Medic endoscopist – 4 unități

Programul zilnic de muncă – 7 ore. Programul săptamînal de muncă – 35 ore.

Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză de masă de cel puţin 30 minute.

Cerințe generale față de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern.
 •  nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege.
 • competențe în domeniul endoscopiei și ultrasonografiei.
 • experienţă de muncă  în domeniu (preferențial).
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial).
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial).
 • cunoștințe de utilizare PC.
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative.
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu.
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Efectuarea investigaţiilor endoscopice, conform indicaţiilor, determinînd volumul şi metoda raţională de investigaţii.
 • Implementarea si dezvoltarea tehnicilor de intervenție minim invazive realizate endoscopic.
 • Competență practică în interventiile endoscopice:
 • Intervenții endoscopice in patologia digestiva superioara si inferioara
 • Intervenții endoscopice in patologia biliară
 • Intervenții endoscopice in patologia pancreatică
 • Fibroesofagogastroduodenoscopia
 • Fibrocolonoscopia
 • Ultrasonografia abdominală și urogenitală
 • Dopplerografie
 • Descifrarea examenului endoscopic al pacienţilor cu patologie suspectată și discutarea cazurilor complicate de diagnostic, întroducerea metodilor noi de investigații.
 • Întocmirea detaliată a protocoalelor investigaţiilor şi înregistrarea lor în fişa de ambulator cu formularea concliziei, inclusiv şi cea preliminară, pentru concretizarea diagnosticului final.
 • Realizarea manoperelor de investigație medicale si terapeutice (interventionale).

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări  și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în  specialitate.
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă muncă sau, după caz, recomandare din   partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată.
 • certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor  sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar. Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Rima Viskunski, șef  Secția resurse umane,

                                     tel. 022-403-483; 022-403-624.


                                          

ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcției  vacante

de medic anesteziolog-reanimatolog în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu, IMSP Spitalul Clinic Republican“Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

Medic anesteziolog-reanimatolog – 15 unități

Programul de muncă – în schimburi, conform programului de muncă stabilit.

Cerințe generale față de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern.
 •  nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege.
 • experienţă de muncă  în domeniu (preferențial).
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial).
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial).
 • cunoștințe de utilizare PC.
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative.
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu.
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 •  Asigură îngrijirea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali în conformitate cu protocoalele naționale și instituționale.
 • Supravegherea și tratamentul postoperator/postanestezic al pacienților cu evoluţie normală, dar cu anumite riscuri de agravare.
 • Monitorizarea permanenta a pacientilor, supervizarea administerării tratamentelor prescrise.
 • Îngrijirea pacienților care necesită supaveghere continuă pentru riscul de dezechilibru al funcțiilor vitale.
 • Completarea si actualizarea permanenta a fisei de observatie privind starea de sanatate a pacientilor.
 • Informarea pacientilor despre modul de utilizare al medicamentelor si despre potentialele lor riscuri sau efecte adverse.
 • Alte sarcini și responsabilități specifice atribuțiilor de funcție, în limita competențelor.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări   și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în specialitate.
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă muncă sau, după caz, recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată..
 • certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor  sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la 17-00.

Persoana de contact: Rima Viskunski, șef  Secția resurse umane,

                                     tel. 022-403-483; 022-403-624.


FUNCȚII   VACANTE

 

Denumirea funcției

 

Număr unități

 

Regim de muncă

 

Remunerarea muncii

 

Brancardier

 

2

 

5 zile de muncă în săptămână, 8 ore pe zi

 

Salariul 4600 lei, alte sporuri salariale în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare

 

Strungar

 

1

 

5 zile de muncă în săptămână, 8 ore pe zi

 

Salariul 3750 lei, alte sporuri salariale în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare

 

23.08.2021

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483   


         

COMISIA  DE  CONCURS 

           pentru ocuparea funcției vacante de medic endocrinolog

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului

Porcereanu Natalia

Persoana câștigătoare a concursului este invitată în secția resurse umane

   pentru încheierea unui contract individual de muncă.

   18/08/2021COMISIA  DE  CONCURS

pentru ocuparea funcției vacante de medic epidemiolog

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului

Vîlcova Ana

Persoana câștigătoare a concursului este invitată în secția resurse umane

   pentru încheierea unui contract individual de muncă.

 

   18/08/2021


Anexa nr. la procesul verbal nr. 1 al şedinţei comisiei de concurs

L I S T A

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

medic endocrinolog

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Porcereanu Natalia

 

-------------

-------------------- -----------------------

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin telefon

Interviul se va desfășura pe data de 17/08/2021 la ora 1300 în sala de conferințe nr. 2


  Anexa nr. 2 la procesul verbal nr. al şedinţei comisiei de concurs

L I S T A

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

medic epidemiolog

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Vîlcova Ana

-----------

 

-----------------

------------------------------

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin telefon

Interviul se va desfășura pe data de 17/08/2021 la ora 1300 în sala de conferințe nr. 2


FUNCȚII   VACANTE

 

Denumirea funcției

 

Număr unități

 

Regim de muncă

 

Hamal în blocul alimentar

 

2

 

2 zile de muncă în schimburi de 10 ore, urmate de 2 zile de odihnă

 

13.08.2021

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483


                                 FUNCȚII   VACANTE

 

Denumirea funcției

 Număr     unități

Durata contractului

de muncă

Cerințe față de pretendenți și sarcini de bază

Specialist achiziții publice

1

nedeterminată

Studii superioare de licență în domeniul juridic, economic, achizițiilor publice.

 

Experiență profesională:

minimal 1 an de experiență în domeniu.

 

Sarcini de bază:

 • Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice ale bunurilor, lucrărilor, și serviciilor;
 • Elaborarea, ținerea evidenței și arhivarea contractelor de achiziții publice;
 • Asigurarea evidenței procedurilor de achiziții publice, plasarea anunțurilor și organizarea activităților privind desfășurarea achizițiilor;
 • Realizarea altor sarcini în conformitate cu Regulamentul subdiviziunii.

06.08.2021

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483


 

FUNCȚII   VACANTE

 

Denumirea funcției

 Număr   unități

Durata contractului

de muncă

Cerințe față de pretendenți și sarcini de bază

Specialist protocol

1

nedeterminată

Studii superioare

 

Sarcini de bază:

 • Înregistrarea și evidența corespondenței de ieșire;
 • Elaborarea proiectelor de ordine, dispoziții, scrisori;
 • Scanarea, multiplicarea și expedierea documentelor;
 • Clasarea și păstrarea în ordine a documentelor executate.

 

06.08.2021

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcției  vacante  de  medic endocrinolog  secția  endocrinologie  în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținând cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău,    

str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante:

Medic endocrinolog secția endocrinologie  – 1 unitate

Programul zilnic de muncă – 7 ore. Programul săptamînal de muncă – 35 ore.

Începutul programului – orele 800, cu o pauză de masă de cel puţin 30 minute.

Cerințe generale față de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea    studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern
 • nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege
 • experienţă de muncă  în domeniu (preferențial)
 • categorie de calificare (preferențial)
 • grad științific (preferențial)
 • cunoașterea limbii române (scris  și  vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial)
 • cunoștințe de utilizare PC
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 • nu a atins limita de vârstă pensionară.

Responsabilităţi specifice postului:

 1. Spitalizarea pacienţilor în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent cu respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor. Acordarea serviciilor medicale pacienților, fără discriminare.
 2. Evaluarea pacientului pentru aflarea diagnosticului, tratarea medicamentoasă a afecţiunilor.
 3. Respectarea prevederilor Protocoalelor Naţionale şi Instituţionale în investigaţiile şi  tratamentul pacienţilor.
 4. Înregistrarea în fișa de observație a evoluției, investigațiile clinice și paraclinice, la sfârșitul internării întocmește epicriza.
 5. Prescrierea medicamentelor necesare tratamentului, în funcție de stocul din farmacie și verifică administrarea corecta a acestora.
 6. Recomandarea alimentației bolnavilor în concordanță cu diagnosticul și evoluția al bolii.
 7. Informarea pacientului despre reacțiile la medicația prescrisă.
 8. Cunoașterea și gestionarea sistemului informațional SIAAMP. 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări  și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în  specialitate.
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă sau, după caz, recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată.
 • certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor  sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar. Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Rima Viskunski, șef  Secția resurse umane,

                                     tel. 022-403-483; 022-403-624.

23  iulie  2021


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcției  vacante  de  medic epidemiolog  în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținând cont de calificarea profesională și experiența în domeniu,

IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău,    

str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante:

Medic epidemiolog – 1 unitate

Programul zilnic de muncă – 7 ore. Programul săptamînal de muncă – 35 ore.

Începutul programului – orele 800, cu pauză de masă de cel puţin 30 minute.

Cerințe generale față de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea    studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern
 • nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege
 • experienţă de muncă  în domeniu (preferențial)
 • categorie de calificare (preferențial)
 • grad științific (preferențial)
 • cunoașterea limbii române (scris  și  vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial)
 • cunoștințe de utilizare PC
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 • nu a atins limita de vârstă pensionară.

Responsabilităţi specifice postului:

 1. Controlul respectării regimului sanitar-antiepidemic în toate secţiile spitalului cu utilizarea metodelor de laborator şi înaintarea propunerilor, orientate la ameliorarea situaţiei sanitaro-igienice şi antiepidemice.
 2. Perfecţionarea sistemului de supraveghere epidemiologică, organizînd şi urmărind identificarea, declararea, înregistrarea, colectarea, analiza, interpretarea şi desiminarea datelor legate de infecţiile nosocomiale.
 3. Efectuarea diagnosticului epidemiologic, care include analiza epidemiologică retrospectivă şi operativă a morbidităţii prin IN şi a eficienţei măsurilor antiepidemice.
 4. Studierea particularităţilor epidemiologice ale IAAM din cadrul IMSP SCR.
 5. Realizarea măsurilor stipulate în programul de prevenire şi control a IAAM.
 6. Planificarea şi organizarea procesului de evaluare a respectării regimului sanitar-igienic, antiepidemic, efectuării măsurilor de profilaxie şi combatere a infecţiilor septico-purulente nosocomiale în instituţie.
 7. Studierea particularităţilor apariţiei infecţiilor septico-purulente nosocomiale la pacienţi de profil chirurgical cu organizarea efectuării măsurilor sanitar-antiepidemice orientate la prevenirea apariţiei lor.
 8. Efectuarea anchetei emidemiologice în cazul apariţiei IAAM, stabilind factorii cauzali şi programele specifice de măsuri de control. 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări  și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în  specialitate.
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă sau, după caz, recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată.
 • certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor  sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar. Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Rima Viskunski, șef  Secția resurse umane,

                                     tel. 022-403-483; 022-403-624.

21  iulie  2021


FUNCȚII   VACANTE

 

Denumirea funcției

 

Număr unități

 

Regim de muncă

Medic anesteziolog reanimatolog

15

Zilnic sau în schimburi

Medic epidemiolog

1

Zilnic

Medic endoscopist

4

Zilnic sau în schimburi

Medic chirurg

6

Zilnic sau în schimburi

Medic gastroenterolog

2

Zilnic sau în schimburi

Medic endocrinolog

2

Zilnic sau în schimburi

Medic oftalmolog

3

Zilnic sau în schimburi

Medic cardiolog

1

Zilnic

 

 

 

Asistent medical epidemiolog

1

Zilnic

Asistenți medicali

40

Zilnic

Felcer laborant s. morfopatologie

2

Zilnic

 

 

 

Brancardier

4

Zilnic

Autoclavor

1

Zilnic sau în schimburi

Infirmier

2

Zilnic

 

 

 

09.07.2021

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483


COMISIA  DE  CONCURS

pentru ocuparea funcției vacante de medic internist

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului

Scripliuc Tatiana

Persoana câștigătoare a concursului este invitată în secția resurse umane

   pentru încheierea unui contract individual de muncă.

 

   04/06/2021


 

Anexa nr. 2 la procesul verbal nr. 1 al şedinţei comisiei de concurs

L I S T A

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

 

medic internist

 

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Scripliuc Tatiana

 

-------------

 

----------------------

 

---------------------------------

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin telefon

Interviul se va desfășura pe data de 04/06/2021 la ora 1400 în sala de conferințe nr. 2

 


COMISIA  DE  CONCURS

pentru ocuparea funcției vacante de medic nefrolog

PREZINTĂ

persoana câștigătoare a concursului Groza Costina

Persoana câștigătoare a concursului este invitată în secția resurse umane pentru încheierea unui contract individual de muncă.

24/05/2021


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcției vacante de medic internist secția consultativă în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținând cont de calificarea profesională și experiența în domeniu. IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante:

Medic internist secția consultativă – 1 unitate
Programul zilnic de muncă – 7 ore. Programul săptamînal de muncă – 35 ore.
Începutul programului – orele 8 00 , cu o pauză de masă de cel puţin 30 minute.
Cerințe generale față de candidat:
 deține cetățenia Republicii Moldova
 titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după
absolvirea studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate
conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și
echivalate în condițiile stabilite de Guvern
 nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege
 experienţă de muncă în domeniu (preferențial)
 categorie de calificare (preferențial)
 grad științific (preferențial)
 cunoașterea limbii române (scris și vorbit)
 cunoașterea unei limbi străine (preferențial)
 cunoștințe de utilizare PC
 lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 nu a atins limita de vârstă pensionară.

Responsabilităţi specifice postului:
1. Respectarea prevederilor Protocoalelor Naţionale şi Instituţionale în investigaţiile şi
tratamentul pacienţilor.
2. Evaluarea permanentă a calităţii îndeplinirii de către instituţiile medicale raionale şi
municipale a biletului de trimitere F-027/e pentru consultație sau internare a pacienţilor în
secţiile IMSP SCR, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a Programului
unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
3. Selectarea şi trimiterea bolnavilor pentru tratament staţionar.
4. Implementarea standardelor medicale şi protocoalelor clinice naţionale şi participă la
elborarea protocoalelor clinice instituţionale,locului de lucru.
5. Cunoașterea și gestionarea sistemelor informaționale SIAAMP și SIRSM.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde
următoarele acte:

 cererea de înscriere la concurs.
 copia actului de identitate.
 copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de
specializări și instruiri.
 copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care atestă vechimea în muncă și
în specialitate.
 cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 2 referințe de la locurile anterioare de muncă sau, după caz, recomandare din partea unui
specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de
clinică în specialitatea dată.
 certificatul medical forma 086-e.
 curriculum vitae.


Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar. Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Rima Viskunski, șef Secția resurse umane,
tel. 022-403-483; 022-403-624.

 


Anexa nr. 2 la procesul verbal nr. 1 al şedinţei comisiei de concurs

L I S T A

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

medic nefrolog

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Groza Costina

 

-------------

 

---------------------

 

---------------------------------

a solicitat să fie informat despre data, ora și locul desfășurării concursului prin telefon

Interviul se va desfășura pe data de 21/05/2021 la ora 1400 în sala de conferințe nr. 2


                   ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului  privind ocuparea funcției  vacante  de  medic nefrolog  în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății  nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținând cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău,    

str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante:

Medic nefrolog  – 1 unitate

Programul zilnic de muncă – 7 ore. Programul săptamînal de muncă – 35 ore.

Începutul programului – orele 800, cu pauză de masă de cel puţin 30 minute.

Cerințe generale față de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea    studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern
 • nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege
 • experienţă de muncă  în domeniu (preferențial)
 • categorie de calificare (preferențial)
 • grad științific (preferențial)
 • cunoașterea limbii române (scris  și  vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial)
 • cunoștințe de utilizare PC
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 • nu a atins limita de vârstă pensionară.

Responsabilităţi specifice postului:

 1. Respectarea prevederilor Protocoalelor Naţionale şi Instituţionale în investigaţiile şi  tratamentul pacienţilor.
 2. Evaluarea pacientului pentru stabilirea diagnosticului, tratarea medicamentoasă a afecţiunilor reumatologice şi recomandă, dacă este cazul, proceduri de fizioterapie, în colaborare cu medicii fizioterapeuți și  reabilitologi.
 3. Întocmirea planului de  investigații clinice și paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului.
 4. Prescrierea medicamentelor necesare tratamentului, în funcție de stocul din farmacie și verifică administrarea corecta a acestora.
 5. Recomandarea alimentației bolnavilor în concordanță cu diagnosticul și evoluția  bolii.
 6. Externarea și transferarea  pacienților în alte secții sau instituții medico-sanitare, cu acordul sefului de secție si semnarea fisei medicale F-003/e si epicrizei.
 7. Organizarea şi asigurarea, la necesitate, a consulturilor  bolnavilor de către alţi medici specialişti, cu implicarea colaboratorilor catedrelor de profil, pentru aprecierea corectă a investigaţiilor paraclinice şi selectarea celor mai efective metode de tratament.
 8. Prezentarea, la vizita  sefului secției, bolnavilor pe care ii are în îngrijire și solicită sprijinul acestuia ori de cate ori este necesar.
 9. Transmiterea zilnică medicului de garda a bolnavilor  gravi pe care îi are in îngrijire și care necesită supraveghere deosebita.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări  și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în  specialitate.
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă sau, după caz, recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată.
 • certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor  sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar. Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Rima Viskunski, șef  Secția resurse umane,

                                     tel. 022-403-483; 022-403-624.

23 aprilie 2021


Anexa nr. 2 la procesul verbal nr. 1 al şedinţei comisiei de concurs

L I S T A

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

medic anesteziolog reanimatolog

 

Nr.

Numele, prenumele

telefon

e-mail

domiciliu

comentarii

 

1

 

Cazacu Iurie

 

--------------

-------------------------------------- ------------------------

 

 

2

 

Leanca Cristina

--------------

 

----------------------

-------------------------------

 

Interviul se va desfășura pe data de 20/04/2021 la ora 1400 în sala de conferințe nr. 2


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de medic anesteziolog reanimatolog în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”
În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu, IMSP Spitalul Clinic Republican“Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

Medic anesteziolog-reanimatolog – 15 unități
Programul de muncă – în schimburi, conform programului de muncă stabilit. Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.
Cerințe generale față de candidat:
 deține cetățenia Republicii Moldova
 titular al unei diplome de studii superioare în medicină şi diplomă de licenţă după
absolvirea studiilor de rezidenţiat sau certificat după absolvirea internaturii, eliberate
conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și
echivalate în condițiile stabilite de Guvern.
 nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de lege.
 experienţă de muncă în domeniu (preferențial).
 categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial).
 cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit)
 cunoașterea unei limbi străine (preferențial).
 cunoștințe de utilizare PC.
 lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative.
 cunoașterea cadrului legislativ în domeniu.
 apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).
 nu a atins limita de vârstă pensionară.

Responsabilităţi specifice postului:
 Asigură îngrijirea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali în conformitate cu
protocoalele naționale și instituționale.
 Supravegherea și tratamentul postoperator/postanestezic al pacienților cu evoluţie
normală, dar cu anumite riscuri de agravare.
 Monitorizarea permanenta a pacientilor, supervizarea administerării tratamentelor
prescrise.
 Îngrijirea pacienților care necesită supaveghere continuă pentru riscul de dezechilibru al
funcțiilor vitale.
 Completarea si actualizarea permanenta a fisei de observatie privind starea de sanatate a
pacientilor.
 Informarea pacientilor despre modul de utilizare al medicamentelor si despre
potentialele lor riscuri sau efecte adverse.
 Alte sarcini și responsabilități specifice atribuțiilor de funcție, în limita competențelor.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde
următoarele acte:
 cererea de înscriere la concurs.
 copia actului de identitate.
 cop

ANUNȚ

privind ocuparea funcțiilor vacante în cadrul
Instituției Medico-Sanitare-Publice Spitalul Cilinic Republican „ Timofei Moșneaga” IMSP Spitalul Clinic Republican,
cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 29, anunță inițierea procedurii de ocupare a funcției vacante,
cu contract de muncă pe perioadă determinată:

Jurisconsult - 1 unitate 

 • Întocmirea şi înaintarea reclamaţiilor şi cererilor de chemare în judecată.
 • Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor instituţiei în instanţele judecătoreşti şi în alte organe.
 • Solicitarea de la subdiviziunile structurale a informaţiilor şi altor documente, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale.
 • Analizeaza si vizează documentele furnizate de celelalte departamente si ofera consultanta juridica cu privire la subiectele expuse;
 • Acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor instituţiei în limita competenţei.
 • Actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora;
 • Ține permanent legatura cu agentii economici pentru lichidarea restantelor
 • Răspunde petiţiilor adresate de aceştia instituţiei, când solicitările lor au caracter juridic;

Cerinţe:

 • Studii superioare
 • Calificarea: jurist
 • Experienţa de muncă
 • Cunoaşterea limbilor româna, rusa
 • Cunoaşterea calculatorului
 • Alte....................................................................
  • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e) 
  • Lipsa antecedentelor penale (cazierul judiciar)

Salariul oferit (min-max) - Salariu minimal 6 034 lei. 


Pe mai multe detalii: Serviciul Resurse Umane - 022-40-34-83 // 022-40-36-24.