Secţia Morfopatologie

Secţia Morfopatologie

Primele cercetări anatomopatologice au fost efectuate în anul 1824, în Spitalul orăşănesc din Chişinău, de către medicul S. Gruşinschi, care , în tabelele lunare adresate Guvernului Basarabiei, notează că motivele deceselor au fost stabilite prin metoda autopsiei cu formularea diagnosticului anatomopatologic.

În 1870, a fost aprobat statutul de Spital Gubernial de Zemstvă, (în prezent Spitalul Clinic Republican) şi a fost înfiinţată o şcoală de felceri. Programul de studii prevedea efectuarea cercetărilor anatomice cu compunerea protocolului de necropsie.

Serviciul anatomopatologic, ca unitate structurală a Spitalului Gubernial, a fost creat prin Decretul Zemstvei, din 1886, unde se prevedea „De a lărgi morga anatomică şi a înfiinţa cabinete medicale de analitică şi microscopie”.

Întemeierea Institutului de Stat de Medicină şi formarea catedrei de Anatomie Patologică, în anul 1945, au impus necesitatea înfiinţării serviciului respectiv în cadrul Spitalului Clinic Republican. Fondator al catedrei şi Specialist principal al Ministerului Sănătăţii a fost profesorul F. Agheicenco, Om Emerit, care a fost pe atunci unicul prosector şi a acordat o atenţie deosebită lucrului organizatoric şi metodic: organizarea conferinţelor clinico-anatomice orăşeneşti, crearea secţiilor anatomopatologice şi laboratoarelor histologice în spitalele municipale şi raionale, fondarea muzeului anatomo-patologic la catedră.

Între anii 1954-1958, Serviciul anatomopatologic, a fost condus de şeful catedrei de Anatomie patologică, profesorul D. Golovin, care a sistematizat experienţa catedrei şi lucrul prosecturii în trei elaborări metodice utilizate şi în prezent.

Între anii 1959-1966, secţia anatomopatologie a Spitalului Clinic Republican este dirijată de medicul I. Lazarev, care în anul 1966 susţine teza de doctor în medicină şi fondează Laboratorul de Citologie în cadrul Institutului Oncologic. În laboratorul histologic activează laborantele E. Rîvneac, Z. Taracanova, O. Orlova şi M. Liscovaţkaia.

Serviciul anatomopatologie îşi complectează cadrele cu specialişti din cadrul catedrei de Anatomie patologică (şef – academicean V. Anestiadi), care conduc serviciul pe parcursul anilor: conferenţiarii P. Ionesii, V. Vataman, C. Marian, Ie. Zota, I. Baciu, alături de care şi-au adus aportul şi medicii V. Carp, A. Lişinschi, laborantele M. Carnavscaia, G. Bîrnat, I. Durneva. În cadrul serviciului se organizează cursuri de specializare şi perfecţionare a medicilor patologi şi a laborantelor în domeniul histologiei (şefi – conferenţiarii P. Ionesi, S. Rusu).

Din anul 1992, serviciul anatomopatologic a Spitalului Clinic Republican devine baza clinică a catedrei de Morfopatologie (şef – membru-corespondent Ie. Zota), fapt ce a influenţat pozitiv asupra calităţii expertizei procesului de diagnostic. La baza clinică (conferenţiar S. Rusu) se efectuează pregătirea postuniversitară prin internatură, magistratură şi prin rezidenţiat – majoritatea medicilor patologi, care activează în prezent în Republică, sînt discipolii secţiei anatomopatologie a Spitalului Clinic Republican.

Spectrul metodic al investigaţiilor morfopatologice în cadrul secţiei este de nivel înalt – se utilizează examinări histologice, histochimice, extemporanee; colaboratorii secţiei sînt pregătiţi în aspect teoretic şi în domeniul cercetărilor moderne (imunohistochimie, microscopie electronică).

În prezent, în cadrul serviciului activează: şef serviciu - Munteanu Andrei, conferenţiarul S. Rusu, Laureat al Premiului Om Emerit, medicii patologi A. Lişinschi, N. Ungurean, O. Banariuc, Gh. Apostol; laborantele M. Carnavschi, I. Durneva, L. Gafin, M. Mîinea, T. Botezatu, I. Tofan, care împreună cu colaboratorii catedrei acordă un mare ajutor în asigurarea diagnosticului intravital prin examinarea materialului biopsic şi postoperator, prin confruntarea datelor clinice şi morfopatologice. Colaboratorii serviciului organizează conferinţe clinico-anatomice, şedinţe ale comisiei curative de control, participă la şedinţele clinice de profil, acordă ajutor practic anatomopatologilor din Republică.

Eforturile practico-ştiinţifice ale colaboratorilor secţiei anatomopatologie actualmente sînt direcţionate spre soluţionarea următoarelor sarcini:

I. Diagnosticul şi expertiza morfopatologică, care constituie:

a) Diagnosticul intravital al maladiilor şi proceselor patologice prin cercetarea morfologică a bioptatelor, materialului postoperator şi placentelor;

b) Controlul în dinamică a eficacităţii tratamentului efectuat prin cercetări morfologice intravitale repetate;

c) Evidenţa rezultatelor diagnosticului definitiv şi proceselor patologice după materialele necropsiei cu stabilirea cauzei şi mecanismelor de deces;

d) Expertiza calităţii diagnosticului şi tratamentului în baza confruntării clinico-anatomice.

II. Informaţia statistică medicală, care include:

a) Analiza structurii morbidităţii şi cauzelor de deces a populaţiei după materialele cercetărilor morfopatologice;

b) Asigurarea informaţiei obiective pentru departamentele Ministerului Sănătăţii, privind structura afecţiunilor şi cauzelor de deces a populaţiei în baza cercetărilor morfopatologice.

III. Asigurarea proceselor de instruire şi a cercetărilor ştiinţifice prin:

a) Prezentarea materialelor cercetărilor anatomopatologice pentru procesul de instruire a studenţilor şi asistentelor medicale;

b) Participarea la perfecţionarea profesională a medicilor în baza confruntărilor clinico-anatomice, inclusiv la comisiile curative de control şi la conferinţele clinico-anatomice;

c) Elaborarea ştiinţifică a materialelor cercetărilor anatomopatologice.

IV. Activitatea de licenţiere – acreditare care include:

a) Elaborarea şi corecţia standardelor medicale ale cercetărilor anatomopatologice;

b) Participarea în cadrul comisiilor de licenţiere – acreditare.

 

Vă urăm SĂNĂTATE!